Specializacije

INTENZIVNA MEDICINA

MULTIDISCIPLINARNA DODATNA SPECIALIZACIJA
Pripravljavec:
Slovensko združenje za intenzivno medicino
Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino
1. SPLOŠNI VIDIKI SPECIALIZACIJE IZ INTENZIVNE MEDICINE
1.1. Namen specializacije
Specializacija iz intenzivne medicine je učni in vzgojni proces, v katerem specialisti različn-ih strok pridobijo takšna teoretična in praktična znanja z najpomembnejših področij intenzivne medicine, da so sposobni samostojno oskrbeti večino odraslih in otrok z bolez-nimi in poškodbami, ki zahtevajo intenzivno zdravljenje. Z oskrbo je mišljena diagnostika in intenzivno zdravljenje bolezni ter poškodb, ki neposredno ogrožajo bolnikovo življenje, zah-tevajo posebne načine nadzora ter zdravljenja oziroma  podpore vseh pomembnih organ-skih sistemov.
1.2. Trajanje in struktura specializacije
Pogoj za začetek specializacije iz intenzivne medicine je uspešno zaključena katerakoli izmed temeljnih specializacij, vendar praviloma tiste navedene pod točkami a,b,c,:
a. anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

b.  interna medicina

c.  pediatrija

d.  kirurške specializacije

e.  ostale specializacije konzervativnih strok (nevrologija, infekcijske bolezni)

Specializacija iz intenzivne medicine traja 2 (dve) leti. Sestavljena je iz dveh delov:
Zahtevani čas kroženja
intenzivna medicina operativnih strok
(A)  =  9 mesecev
intenzivna medicina internističnih strok
(I)  = 9 mesecev
pediatrična intenzivna medicina
(P) = 6 mesecev
čas kroženja na področju temeljne specializacije na področju intenzivne medicine = X; čas, ki ga iz začetnega dela lahko prenesemo v nadaljevalnega = X/2)
čas celotne specializacije (T)   =  A + I + P (24 mesecev)
efektivni čas specializacije (E) = T – X/2
Če se dodatna specializacija iz intenzivne medicine začne v prvem licenčnem obdobju (prvih 7 let) po končani temeljni specializaciji, ni potrebno kroženje na intenzivnem oddelku temeljne specialnosti, v kolikor ga je kandidat opravil na ustreznem intenzivnem oddelku v zahtevanem času v okviru temeljne specializacije (anesteziologija 9 mesecev, interna medi-cina 9 mesecev, pediatrija 6 mesecev).
Prav tako je mogoče – glede na mnenje in predlog glavnega mentorja –  v specializacijo všteti tudi do največ 3 mesece kroženja, ki jih je specializant v času opravljanja temeljne specialnosti opravil na us-treznih intenzivnih oddelkih druge specialnosti.

2. PREVERJANJE ZNANJA

Vsak specializant ima svoj list specializanta (knjižico), v katerega (o) se vpisuje potek krože-nja, re-zultate preverjanja znanj in druge pomembne dejavnosti specializanta. Specializant vodi ločeno tudi dnevnik, v katerega vpisuje vse opravljene diagnostične in terapevtske pose-ge, specifična znanja in spretnosti, strokovne, pedagoške in raziskovalne prispevke.
2.1.Mentorstvo
Glavni mentor je lahko specialist iz posameznih specialnosti, ki najmanj pet let stalno dela v intenzivni enoti tipa A. Glavni mentor pripravi individualni program učnja in tudi predlog za vštevanje specializacije iz začetnega dela.
2.2.Sprotno preverjanje znanja
Po končanem vsakem sklopu kroženja se opravi preverjanje znanja, ki je pogoj za nada-ljevanje specializacije.
2.3. Specialistični izpit
Komisijo sestavljajo trije člani (glavni metorji).
Komisija preveri praktično in teoretično znanje kandidata. Izpit se izvede v enem ali dveh med seboj časovno ločenih delih. O tem odloča predsednik komisije v dogovoru s kandi-datom.
Kot uspešno opravljen teoretični izpit lahko velja tudi uspešno opravljen pisni del izpita potrebnega za pridobitev Evropske diplome iz intenzivne medicine, opravljene pri Evrop-skem združenju za intenzivno medicino (ESICM) v času specializacije intenzivne medicine.
Praktični del kandidat opravlja v Sloveniji.
Po opravljenem izpitu dobi kandidat poleg strokovnega naziva iz temeljne specializacije še strokovni naziv intenzivist.

3. VSEBINSKI PROGRAM  PO PODROČJIH
3.1. Področje usposobljenosti
Program omogoča pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanja za obvladovanje vseh postopkov v intenzivni medicini. Vključuje poznavanje indikacij in kontraindikacij, prepo-znavanje napak ter re-ševanje zapletov, ki lahko  nastanejo  pri diagnostičnih in terapevt-skih postopkih. Zagotavlja tudi potrebno znanje za interpretacijo podatkov, ki jih dajejo klinič-ne in laboratorijske preiskave ter neinvazivni in invazivni nadzor bolnika, na podlagi analize teh podatkov pa za odločanje o ukrepih, potrebnih za zdravljenje življenjsko ogroženega bolnika.
3.2. Splošna usposobljenost in odgovornost zahtevata:
 • prepoznavanje in obvladovanje vseh stanj, ki ogrožajo življenje
 • določanje prednostnih diagnostičnih in terapevtskih postopkov v zapletenih primerih
 • prepoznavanje patofizioloških osnov vsakega bolezenskega stanja
 • pravilno oceno in izbiro ustreznih  diagnostičnih in terapevtskih možnosti
 • odgovoren pristop k zdravljenju življenjsko ogroženega bolnika
 • iskanje izboljšav pri vsakodnevni oskrbi bolnika
 • obvladovanje psihofizičnega stresa, ki je posledica vsakodnevnega dela z življenjsko ogroženimi  bolniki, ter komuniciranja s svojci
 • človeški pristop k življenjsko ogroženim bolnikom in njihovim svojcem
 • sposobnost delati in sodelovati v multidisciplinarnem timu
 • poznavanje ekonomskih vidikov  intenzivnega zdravljenja
 • poznavanje organizacije in standardizacije
 • sposobnost izobraževanja zdravniškega in negovalnega kadra
3.3.   Teoretično znanje
Program zagotavlja možnost pridobitve teoretičnega znanja s področja intenzivne medici-ne. Proces učenja vključuje fiziologijo, patofiziologijo, patologijo, klinično farmakologijo,  mikrobiologijo, klinične znake, zaplete, postavljanje diagnoze in diferencialne diagnoze ter ukrepe za preprečevanje in zdravljenje spodaj navedenih bolezenskih stanj.
Posebnosti:
 • oživljanje in zdravljenje življenjsko ogroženih poškodovancev/bolnikov v predbolnišnič-nem in bolnišničnem obdobju (tudi novorojencev, dojencev in malih otrok)
 • pristop k bolniku z odpovedjo večih organov
 • transport življenjsko ogroženega bolnika in poškodovanca
 • posebnosti onkološkega bolnika
 • posebnosti nedonošenčkov, novorojencev in otrok v intenzivni medicini
 • posebnosti starostnika v intenzivni medicini
 • posebnosti debeluhov inimobiliziranih bolnikov
 • hitro nadomeščanje tekočin(RIS)
Dihala:
 • obstrukcija zgornjih dihal
 • intubacija in težka intubacija bolnika
 • akutna pljučna okvara
 • ARDS
 • hiperkapnična respiracijskainsuficienca
 • akutno poslabšanje kronične respiracijske insuficience
 • akutni kardiogeni pljučni edem
 • nevrogeni pljučni edem
 • opekline dihal
 • astmatični status
 • aspiracija
 • pljučnice
 • atelektaza
 • pnevmotoraks
 • plevralni izliv
 • poškodba prsnega koša, nestabilni prsni koš, kontuzija pljuč
 • poškodbe pljuč zaradi mehanske ventilacije
 • osnove respiratorne fizioterapije in respiratorna farmakoterapija
 • oskrba bolnikov po velikih pljučnih operacijah
Neonatalno-Pediatrični del
 • posebnosti razvoja in rasti pri otroku glede na dihala
 • krup in epiglotitis
 • pljučni surfaktant
 • hipoplazija pljuč, prirojena diafragmalna hernija
 • aspiracija mekonija
 • pjučna hipertenzija novorojenca
 • bronhopulmonalna displazija bronhiolitis
 • cistična fibroza pljuč
Srce in krvni obtok:
 • šok (hipovolemični, kardiogeni, obstruktivni, distributivni)
 • ishemična bolezen srca – akutni koronarni sindrom
 • srčno popuščanje
 • ocena transporta kisika, tkivne prekrvljenosti, dela srca
 • motnje srčnega ritma  in motnje prevajanja
 • antiaritmiki
 • indikacije za vstavljanje srčnih spodbujevalnikov, avtomatskih defibrilatorjev in vrste le-teh
 • pljučna embolija, venska tromboza, sistemski embolizmi
 • pljučna hipertenzija in pljučno srce
 • hipertenzivna kriza in arterijska hipertenzija na oddelku za intenzivno zdravljenje
 • akutna obolenja perikarda in tamponada srca
 • bolezni srčnih zaklopk, miokarditis, kardiomiopatije, endokarditis
 • akutne bolezni aorte in perifernega žilja
 • infuzijska terapija, tekočinski obremenilni test
 • vazoaktivne in inotropne učinkovine
 • hemodinamski učinki mehanske ventilacije
 • pooperativna oskrba bolnikov po operacijah na srcu
 • hemodinamski nadzor
 • indikacije, vstavitev in uporaba intraaortne balonske črpalke
Neonatalno-Pediatrični del
 • fiziologija rasti in razvoja
 • prirojene srčne napake
 • pljučna hipertenzija
Živčevje:
 • različne motnje zavesti
 • okvara možgan po dolgotrajnejši ishemiji
 • zgodnja rehabilitacija bolnikov po poškodbi glave
 • epileptični status
 • encefalopatije
 • multipla skleroza in akutna oblika demielinizacijskega encefalomielitisa
 • akutni edem možganov, znotrajlobanjska hipertenzija
 • meningitis, encefalitis
 • hidrocefalus in možganski tumorji
 • znotrajlobanjske  krvavitve
 • ishemična možganska kap
 • spazem možganskih žil
 • akutna živčnomišična obolenja (Guillain-Barre–jev sindrom, miastenija gravis, teta-nus,  polinevropatija, miopatija pri kritično bolnem bolniku)
 • poškodbe hrbtenjače
 • vegetativno stanje
 • oskrba bolnikov po nevrokirurških operacijah in endovaskularnem zdravljenju
 • maligna hipertermija, maligni nevroleptični sindrom
 • akutna stanja v psihiatriji(samomor, delirij, depresija, akutna stanja zmedenosti)
Neonatalno-Pediatrični del
 • fiziologija rasti in razvoja
 • prirojene anomalije osrednjega živčevja
 • znotrajlobanjska krvavitev
 • hipoksija ob porodu
 • hidrocefalus
 • akutna dekompenzacija živčnomišičnih obolenj
 • Reye-v sindrom
 • osnove rehabilitacije
Ledvice:
 • ledvična regulacija tekočinskega, acidobaznega in elektrolitnega ravnovesja
 • elektrolitne motnje (K, Na, Mg, Ca, P)
 • motnjev tekočinskem in osmoznem ravnovesju
 • acidobazne motnje, anionska vrzel
 • akutna ledvična odpoved
 • nadomestno zdravljenje ledvične odpovedi
 • plazmafereza
 • farmakokinetika zdravil pri ledvični odpovedi
Neonatalno-Pediatrični del
 • fiziologija rasti in razvoja
 • hemolitično-uremični sindrom
Okužbe:
 • življenjsko nevarne okužbe
 • okužbe z: aerobi, anaerobi, atipičnimi povzročitelji, virusi, paraziti, glivami
 • dejavniki vnetja, sistemski vnetni odgovor organizma (SIRS)
 • septični šok
 • sepsa
 • bolnišnične okužbe
 • bolnišnične okužbe v enotah za intenzivno zdravljenje
 • okužbe pri imunsko oslabelem bolniku
 • toksični šok sindrom
 • bakterijska vnetja kosti
 • antibiotiki
 • zdravila, ki preoblikujejo učinke nekaterih vnetnih posrednikov
 • selektivna dekontaminacija prebavnega trakta
 • nevarnost okužb za osebje, ki dela na intenzivnih oddelkih
 • bolnik okužen  z virusom HIV  na oddelku za intenzivno zdravljenje
Neonatalno-Pediatrični del
 • posebnosti nekaterih doma pridobljenih okužb (Waterhouse-Friderichsenov sindrom, akutni laringotraheobronhitis)
 • posebnosti bolnišnično pridobljene okužbe novorojenčka (neonatalna sepsa)
Hematologija:
 • trombocitopenija
 • diseminirana intravaskularna koagulacija
 • akutne motnje strjevanja krvi
 • akutna hemoliza
 • farmakološko zdravljenje motenj hemostaze
 • akutna in kronična anemija
 • principi zdravljenja s krvjo in krvnimi pripravki
 • akutni sindromi pri neoplastičnih obolenjih in zdravljenje teh obolenj
 • kriza pri anemiji srpastih celic
 • transplantacija kostnega mozga
Neonatalno-Pediatrični del
 • prirojene motnje strjevanja krvi
 • akutna hemoliza pri novorojencu, hiperbilirubinemija
 • akutne motnje pri imunsko oslabelem bolniku
Prebavila:
 • krvavitve iz zgornjega in spodnjega prebavnega trakta
 • stresni  ulkus
 • akutni pankreatitis
 • akutni peritonitis, perforacija votlega organa, abdominalna sepsa
 • obstrukcija črevesa, akutne spremembe na črevesnem ožilju (vključno mezenterialni infarkt)
 • toksični megakolon, psevdomembranozni kolitis
 • perforacija požiralnika
 • akutna črevesna vnetja
 • poškodbe trebuha
 • akutni akalkulozni holecistitis
 • oskrba bolnika po abdominalnih operacijah
 • akutna  fulminantna in kronična jetrna odpoved
 • poškodbe jeter
 • farmakokinetika zdravil pri jetrni odpovedi
Neonatalno-Pediatrični del
 • prirojene anomalije prebavnega trakta (atrezija požiralnika in črevesa, Hirschs-prungova bolezen)
 • atrezija žolčevodov
 • nekrotizantni enterokolitis
 • akutni gastroenteritis/huda dehidracija
 • kronična diareja
 • zaužitje korozivnih sredstev
Porodništvo/urogenitalni trakt:
 • iziološke spremembe pri nosečnici
 • porodnica s prirojeno srčno napako
 • preeklampsija, eklampsija
 • HELLP sindrom
 • poporodna krvavitev
 • embolija z amnijsko tekočino
 • septični abortus
 • obstruktivne uropatije, akutni zastoj urina
 • krvavitev iz urinarnega trakta
 • zdravljenje bolnika po operacijah (neo-mehur,..)
 • TUR sindrom
Presnovne bolezni in endokrinologija:
 • enteralna in parenteralna prehrana
 • zapleti pri izvajanju prehrane intenzivnega bolnika
 • hipotirotična koma, hipertirotična kriza, evtiroidni sindrom
 • akutna nad ledvična odpoved, motnje delovanja nad ledvične žleze
 • sladkorna bolezen, diabetična ketoacidoza, diabetični aketotični hiperosmolarni sin-drom
 • motnje v metabolizmu ADH
 • feokromocitom
Neonatalno-Pediatrični del
 • prirojene motnje metabolizma (aminokislin, sečnine itd)
 • Intoksikacije:
 • akutne intoksikacije
 • antidoti
 • odvisnost od drog in odvajanje
Transplantacijska dejavnost in donorski program:
 • osnove transplantacije (kriteriji za dajalce organov, vzdrževanje možnega mrtvega dajalca, multiorganski odvzem, shranjenje organov, transport organov, določanje us-treznosti med dajalcem in prejemnikom, transplantacija posameznih organov, organiziranost nacionalne transplantacijske dejavnosti in pomen vnaprejšnje oprede-litve za darovanje organov in tkiv po smrti)
 • imunosupresivna zdravila in zavrnitev
 • bolnik po presaditvi organov
Poškodbe:
 • začetni pristop k politravmatiziranemu bolniku
 • poškodbe glave in hrbtenice
 • poškodbe skeleta
 • poškodbe prsnega koša (topa, penetrantna, poškodbe srca)
 • poškodbe abdomna (tope, penetrantne)
 • Crush sindrom
 • opekline
 • sindrom maščobne embolije
 • utesnitveni sindrom
 • toplotni udar
 • utopitve, zadušitve
 • poškodbe z električnimtokom, kemične poškodbe,  radiacijske poškodbe in strel-ne poškodbe
 • ugrizi živali, piki žuželk
 • anafilaksija
 • sindrom dekompresije
 • višinska bolezen
Neonatalno-Pediatrični del
 • sindrom pretepenega in/ali zlorabljenega otroka
Farmakologija:
 • sedativi
 • analgetiki (intravenski analgetiki, področni analgetiki)
 • mišični relaksanti
 • zdravila in njihova uporaba pri oslabljenem delovanju posameznih organov (jetra, led-vica)
 • farmakologija, farmakodinamika in farmakokinetika ter medsebojna učinkovanja zdravil, ki se uporabljajo v intenzivni medicini
 • zdravljenje bolečine v intenzivni enoti
3.4.Klinično znanje in usposobljenost ter seznam minimalnega števila posegov
Dihanje: prepoznavanje, ocena in ukrepi ob motnjah ali odpovedi dihanja
a) prosta dihalna pot
 • vzdrževanje proste dihalne poti z različnimi pripomočki
 • intubacija (oralna, nazotrahealna, težka intubacija)
 • krikotomija, perkutana traheotomija, menjava traheostomske kanile, laringealna maska
b) ventilacija
 • terapija s kisikom
 • ventilacija z masko in ročnim dihalnim balonom
 • mehanska ventilacija (izbira in nastavitev ustreznih parametrov ventilacije glede na obliko respiracijske insuficience, obvladovanje vseh načinov ventilacije od podpor-nih oblik do kontrolirane mehanske  ventilacije, pa tudi posebnih oblik mehanske ventilacije, mehanska ventilacija na domu)
 • aspiracija dihalnih poti
 • metode odvajanja bolnika od ventilatorja
 • oskrba pnevmotoraksa
 • respiratorni monitoring (tlaki v dihalnih poteh, tlaki v prsni votlini, merjenje dihalnih volumnov, določanje mrtvega prostora, računanje komplijanse in upora, pulzna oksi-metrija, kapnometrija)
 • metabolni monitoring (poraba kisika, produkcija ogljikovega dioksida, respiratorni kvocient)
 • interpretacija plinske analize arterijske in mešane venske krvi
 • neventilatorne oblike zdravljenja akutne respiracijske insuficience (medikamen-ti, obračanje bolnika itd) osnovna interpretacija rentgenske slike pljuč in srca
 • obposteljni testi za oceno pljučne funkcije in ocena pljučne mehanike
 • respiracijska fizioterapija
 • bronhoskopija z upogljivim bronhoskopom, laringotraheobronhoskopija
Srce in krvni obtok: prepoznavanje, ocena in ukrepi pri akutnih motnjah delovanja srca in ožilja ter popolno obvladovanje oživljanja
 • poznavanje EKG in vseh motenj srčnega ritma
 • arterijska punkcija in jemanje vzorcev krvi
 • vstavitev arterijskega katetra,  venskega katetra v osrednjo veno, pljučnega arterijs-kega katetra, tunelizacija katetra
 • neinvazivne in invazivne meritve tlakov, pretokov in zasičenja s kisikom
 • računanje hemodinamskih spremenljivk in parametrov transporta kisika
 • antiaritmična  terapija
 • elektroterapija aritmij (defibrilacija, kardioverzija, elektrostimulacija)
 • erikardialna punkcija
 • podpora popuščanja srca in krvnega obtoka (tekočine, vazoaktivne učinkovi-ne, inotropne učinkovine)
 • uporaba črpalk za intravensko infundiranje in perfuzorjev
 • temeljna ultrazvočna diagnostika srca in ožilja (transtorakalni in transezofagealni UZ, žilne doplerske preiskave)
 • začasna mehanska cirkulacijska podpora
 • urgentna koronarografija in PTCA -asistenca
Živčevje: prepoznavanje, ocena, ukrepi pri akutnih nevroloških zapletih
 • ocena globine kom, Glasgowska točkovna lestvica
 • prepoznava in določanje možganske smrti, protokol o možganski smrti
 • lumbalna punkcija
 • merjenje znotrajlobanjskega tlaka, merjenje saturacije mešane venske krvi v jugular-nem bulbusu
 • zdravljenje možganskega edema
 • osnove interpretacije CT, NMR možgan, EEG nadzora, evociranih potencialov,  doplerske preiskave  možganskih arterij, monitoringa metabolizma v možganih
 • tkivni pO2 v možganih
 • cerebralni pretok krvi
Ledvice: prepoznavanje, ocena, ukrepi ob akutnih motnjah delovanja ledvic
 • vstavitev hemodializnih katetrov
 • protokol vodenja različnih načinov nadomestnega zdravljenja ledvične insuficience
 • vstavitev drenov za peritonealno dializo – asistenca
 • protokol vodenja akutne peritonealne dialize
 • kateterizacija mehurja (moški, ženska)
Porodnišvo, urogenitalni trakt: seminar 4 ure
 • prepoznavanje, ocena, ukrepi ob in po porodu
 • metode analgezije med porodom
 • prepoznavanje, ocena, ukrepi ob obstruktivni uropatiji
 • ukrepi ob krvavitvah iz urogenitalnega trakta
Presnovne bolezni in endokrinologija: prepoznavanje, ocena, ukrepi ob metabolnih in endokrinoloških zapletih
 • ocena prehranjenosti in energetskih potreb bolnika ter nadzor
 • zdravljenje s tekočinami
 • interpretacija acidobaznega neravnovesja
 • vzdrževanje temperaturne homeostaze
 • hipotermija, hipertermija
 • indirektna kalorimetrija
 • zdravljenje akutnih dekompenziranih prirojenih presnovnih bolezni
 • fototerapija – pogojno
 • izmenjalna transfuzija – pogojno
Prebavila: prepoznavanje, ocena, ukrepi ob akutnih zapletih pri delovanju prebavil
 • vstavitev želodčne cevke skozi usta ali nos
 • vstavitev ezofagealnega balona za zaustavljanje krvavitve iz varic požiralnika – pogoj-no
 • profilaktično zdravljenje stres ulkusa
 • vstavitev duodenalne ali jejunalne cevke za hranjenje – pogojno
 • gastrična tonometrija –pogojno
 • urgentni endoskopski posegi – asistenca
 • UZ trebuha – asistenca
Hematologija: prepoznavanje, ocena, ukrepi pri akutnih motnjah
 • interpretacija testov hemostaze
 • izvajanje antikoagulacijske in trombolitične terapije
 • transfuziologija (uporaba derivatov krvi in nadomestkov plazme)
 • masivna transfuzija
 • avtotransfuzija
 • izmenjava plazme – pogojno
 • izvajanje hemodilucije – pogojno
Okužbe: prepoznavanje, ocena, ukrepi ob možnih okužbah
 • jemanje kužnin (kri in drugo)
 • interpretacija barvanja po Gramu in rezultatov občutljivosti
 • zdravljenje z antibiotiki
 • interpretacija koncentracije antibiotikov v krvi
 • uporaba aseptičnih tehnik in preventivni ukrepi za preprečevanje bolnišničnih okužb, kontrola infekta
 • ravnanje z ranami, katetri in dreni
Toksikologija: prepoznavanje, ocena, ukrepi ob zastrupitvah
 • izpiranje želodca
 • forsirana diureza
 • izventelesni načini odstranjevanja strupov (hemodializa, hemoperfuzija) – pogojno
 • hiperbarična oksigenacija – pogojno
 • uporaba aktivnega oglja – pogojno
Transplantacijska dejavnost in donorski program: prepoznavanje, ocena, ukrepi
 • določanje možganske smrti
 • vzdrževanje možnega mrtvega dajalca za multiorganski odvzem
 • zdravljenje bolnika po presaditvi organa
Poškodbe: prepoznavanje, ocena, ukrepi ob življenjsko nevarnih poškodbah
 • začetno zdravljenje opečenca – pogojno
 • poznavanje prednostnih diagnostičnih in terapevtskih postopkov pri politravmatizira-nem bolniku
 • točkovne lestvice za oceno poškodbe
 • ocena izgube krvi in potrebnih nadomestnih tekočin
Tehnična oprema in sistemi: seminar o uporabi aparatur in sistemov v intenzivni enoti – 4 ure

Farmakologija:
 • uporaba sedativov,analgetikov in  mišičnih relaksantov pri intenzivnih bolnikih
 • izvajanje področne analgezije – asistenca
 • monitoring sedacije
Etika: seminar – 8 ur
 • etika v intenzivni medicini
 • sposobnost  sprejemanja bolnikove volje
 • pisna privolitev
 • upoštevanje etičnih navodil bolnišnice
 • sposobnost razpravljanja ter sprejemanja odločitev o prenehanju ali nadaljevanju in omejevanju zdravljenja (tudi s svojci)
 • sposobnost sprejetja  odločitve o neoživljanju
 • upoštevanje  želja družine pri načrtovanju zdravljenja (velja za neonatalno/pediatrično populacijo)
Organizacija:
 • načrt dnevnega zdravljenja bolnika
 • plan strategije diagnostičnih in terapevtskih postopkov pri posameznem bolniku
 • uporaba točkovnih sistemov v intenzivni medicini
 • pisanje zaključkov bolezni
 • organizacija intenzivnega oddelka – seminar 2 uri
 • ekonomski vidiki v intenzivni medicini – seminar 2 uri
 • transport življenjsko ogroženega bolnika
 • koordiniranje celotnega tima na intenzivnem oddelku – seminar 2 uri
 • uporaba biomedicinskega informacijskega sistema in računalnikov – seminar 4 ure
 • klinično raziskovalni program – seminar 3 ure in vključitev v klinično raziskovalni program na oddelku
 • izboljšavena področju kakovosti zdravljenja – seminar 2 uri
 • nabava materiala – seminar 2uri
 • sprejemni in odpustni kriteriji
 • redno izobraževanje osebja na oddelku intenzivne medicine
 • sodnomedicinski problemi v intenzivni medicini – seminar 2 uri
 • uporaba trasportnih sistemov za transport novorojenca/otroka
Monitoring:
 • invazivni in neinvazivni hemodinamski monitoring: natančno opredeljeno in vključeno v “srce in krvni obtok”
 • respiratorni monitoring: natančno opredeljen in vključen v “dihanje”
 • nevromonitoring: natančno opredeljen in vključen v “živčevje”
 • ocena in integracija dobljenih podatkov v proces zdravljenja življenjsko ogroženega bolnika –seminar 4 ure
 • osnove poznavanja rentgenskih tehnik (RTG pc, slikanje abdomna na prazno, UZ, CT,  NMR, scintigrafija) – seminar 4 ure
 • varstvo pri delu (varstvo bolnika, osebja, prostorov) – seminar 2 uri
 • Opomba: nekateri od posegov se izvajajo redkeje zato imajo zraven števila – pogoj-no, kar pomeni, da se poseg izvede le, če zdravimo bolnika pri katerem je tak poseg indiciran.
Obvezni tečaji in dodatna izobraževanja:
 • ACLS (Adult cardiac life support)
 • PLS (Pediatric life support)
 • Tečaj iz toksikologije
 • Tečaj, kako sporočiti slabo novico
 • organizirana izobraževanja specialnih znanj prilagojena intenzivistom (ehokardio-grafija, bronho-skopija).
Priporoča se, da vsi specializanti dodatne specializacije izintenzivne medicine v času osnovne ali dodatne specializacije končajo tudi Šolo intenzivne medicine v organizaciji Slo-venskega združenja za intenzivno medicino.

4. PRIPOROČENI UČBENIKI

Textbook of critical care (4th edition)
Ake Grenvik, Stephen M.Ayres, Peter R. Holbrook, William C. Shoemaker
W.B. Saunders, 2000

Irwin&Rippe,s intensive care medicine (5th edition)
Richard S. Irwin, Frank B. Cerra, James M. Rippe
LippincottWilliams&Wilkins Publishers, 2003

Textbook of pediatric intensive care (3th edition )
Marc C. Rogers
LippincottWilliams&Wilkins Publishers, 1996

Handbook of Pediatric Intenisive Care (3th edition)
Marc C. Rogers, Mark A.Helfaer
LippincottWilliams&Wilkins Publishers, 1999