Dvojno članstvo SZIM - ESICM

esicm

Statut

STATUT SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ZA INTENZIVNO MEDICINO
Verzija 15.3.2011

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen
  Ime društva je Slovensko združenje za intenzivno medicino (naprej v besedilu društvo). Sedež društva je v Ljubljani Klinični center, Zaloška c. 7.
 2. člen
  Društvo je prostovoljno združenje, ki povezuje posameznike, državljane Republike Slovenije, ki so strokovnjaki s področja intenzivne medicine. Člani društva so lahko tudi tuji državljani.
 3. člen
  Društvo deluje na območju Republike Slovenije.
 4. člen
  Društvo je pravna oseba.
 5. člen
  Društvo ima svoj pečat, ki je krog s premerom 3 cm in ima ob robu vpisano besedilo: “Slovensko združenje za intenzivno medicino”.
 6. člen
  Društvo se lahko včlani v sorodne mednarodne organizacije s podobnimi nameni in cilji, s pogojem, da to ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.
 7. člen
  Osnovni namen društva je prispevati k napredku v znanju in boljši organiziranosti na pod-ročju intenzivne medicine v Republiki Sloveniji.
 8. člen
  Svoj osnovni namen društvo uresničuje z/s:
 • ustanavljanjem delovnih skupin društva, ki skrbijo zastalen pregled nad svetovnim razvojem  na posameznih področjih intenzivnega zdravljenja in pripravljajo pisna poro-čila za delo, ki so nato predstavljena na strokovnih srečanjih ali v strokovnih revijah v Republiki Sloveniji.
 • organiziranjem strokovnih srečanj (tudi mednarodnih)
 • sodelovanjem s tujimi strokovnjaki s področja intenzivne medicine in sorodnimi mednarodnimi organizacijami
 • spodbujanjem izobraževanja in raziskovanja na tem področju
 • posredovanjem svojih stališč na zahtevo posameznikov in oddelkov, ki se ukvarjajo z intenzivno medicino
 • sodelovanjem z Ministrstvom za zdravstvo in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
 • sodelovanjem z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Zdravniško zbornico Slovenije
 • publicistično dejavnostjo – področja dejavnosti društva in v skladu z veljavnimi predpisi
 1. člen
  Delovanje društva je javno. O svojem delu društvo obvešča širšo in ožjo javnost.

9.1. Ožjo javnost obvešča:

 • s pošiljanjem vabil na sestanke društva vsem svojim članom
 • s pošiljanjem obvestil o delu vseh organov društva vsaj dvakrat letno vsem članom
 • tako, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva

9.2. Širšo javnost obvešča o svojem delu tako da:

 • so sestanki organov društva javni in se lahko nanje vabijo zainteresirani (tudi novinarji)
 • se o delu društva obvešča sredstva javnega obveščanja

9.3. Za zagotovitev javnosti dela in dejanje informacij je odgovoren predsednik izvršilnega odbora.

II. ČLANSTVO
 1. člen

10.1. Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani društva so lahko vsi fakultetno izobraženi, ki se večino svojega delovnega časa ukvarjajo z intenzivno medicino in sprejemajo ta pravila.
10.2.
Nove člane sprejema izvršilni odbor društva. Prosilec pošlje izvršilnemu odboru društva izpoljeni obrazec za članstvo (podatki o izobrazbi, delu in zanimanju zainteresiranega), življenjepis in bibliografijo. Na podagi priložene dokumentacije izvršilni odbor društva sprejme odločitev o članstvu in o njej pismeno obvesti prosilca. Članstvo postane ve-ljavno ob prvem plačilu letne članarine.

 1. člen
  Društvo sestavljajo člani in častni člani.
 2. člen
  Pravice in dolžnosti članov društva so:
 • da volijo in so izvoljeni v organe društva
 • da sodelujejo pri delu organov društva
 • da dajejo predloge organom društva
 • da spoštujejo ta pravila ter odločbe in sklepe organov društva
 • da z osebnim prizadevanjem in primerom pripomorejo k uresničitvi delovnega pro-grama društva
 • da redno plačujejo članarino
 • volijo predsednike v mednarodna združenja
 1. člen
  Častni član društva je lahko oseba, ki je s svojim delom storila društvu izjemne usluge. Imenuje jih skupščina društva na podlagi izvršilnega odbora.
 2. člen
  Pravice in dolžnosti članov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani pra-viloma ne prejemajo plačila.
 3. člen
  Prenehanje članstva obravnava izvršilni odbor društva. Članstvo preneha:
 • z izstopom ob priložitvi prostovoljne pisne izstopne izjave
 • s črtanjem zaradi neplačane članarine društva dve leti zapored
 • zaradi izključitve na podlagi odločbe častnega razsodišča društva
 1. člen
  Član se izključi iz društva če grobo krši pravice in dolžnosti društva ali, če zavestno ravna proti interesu društva.

 

III. ORGANI DRUŠTVA

 1. člen
  Organi društva so:
 • skupščina društva
 • izvršilni odbor
 • nadzorni odbor
 • častno razsodišče
 1. člen
  Skupščina društva
  je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo jo vsi aktivni in častni člani društva.
 2. člen
  Dolžnosti in pravice skupščine društva so:
 • sklepa o dnevnem redu
 • razpravlja o delu in poročilih izvršilnega in nadzornega odbora ter sklepa o njih
 • sprejema delovni program društva
 • odloča o pritožbah proti sklepom izvršilnega odbora in častnega
  razsodišča
 • potrjuje zaključni račun za minulo leto in sprejema finančni načrt
 • sprejema in dopolnjuje pravila društva
 • z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje izvršni odbor, nazorni odbor in častno razsodišče društva
 • odloča o prenehanju in združitvi društva
 • imenuje delegate, ki zastopajo društvo v sorodnih mednarodnih organizacijah
 1. člen
  Skupščina društva je redna ali izredna.

20.1. Redna skupščina društva – redni občni zbor – je vsako leto, po možnosti v sklopu strokovnega srečanja. Člani društva vsaki dve leti na rednem občnem zboru izberejo predsednika društva in člane izvršilnega odbora. Redni občni zbor organizira izvršilni odbor društva, ki poroča o svojem delu in finančnem poslovanju. Morebitne predloge, ki naj bi bili obravnavani na redni skupščini, je potrebno pisno posredovati tajništvu društva vsaj dva meseca prej. Sklicanje skupščine mora biti z dnevnim redom objavljeno najmanj 7 dni pred dnevom, na katerega je sklicana.

20.2. Izredno skupščino društva lahko skliče izvršilni odbor (lahko na zahtevo nadzor-nega odbora), lahko pa jo zahtevajo tudi aktivni člani (vsaj 1/5 vseh članov društva). Pismeno zahtevo s potrebnim številom podpisov pošljejo tajništvu društva.

 1. člen
  Skupščino otvori predsednik društva in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega predses-tva, ki ima 3. člane: predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in en overovatelj zapisni-ka.
 2. člen
  O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik delovnega predsedstva in overovatelj.
 3. člen
  Glasovanje.

23.1. Redna ali izredna skupščina društva je praviloma sklepčna, če je ob predvidenem začetku prisotna vsaj polovica vseh članov društva. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj tri desetine članov.
23.2.
Če skupščina sklepa o prenehanju ali združitvi, je sklepčna, če sta prisotni dve tretjini članov društva.
23.3.
Sklepi skupščine so sprejeti, če zanje glasujeta dve tretjini (dvotretjinska večina glasov) navzočih članov društva.

 1. člen
  Izvršni odbor
  je delovno in izvršilno telo skupščine društva. Opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovnotehnične zadeve.
 2. člen
  Izvršilni odbor (naprej v tekstu IO) je za svoje delo odgovoren skupščini društva.
 3. člen
  IO ima 8 članov. Predsednik in podpredsednik društva sta člana IO po svojifunkciji in sta hkrati predsednik in podpredsednik IO. Ostali so blagajnik, tajnik in štirje člani IO. Praviloma so člani IO društva predstavniki s področja intenzivne medicine operativnih in neoperativnih strok ter s področja pediatrije. Predsednika, podpredsednika in člane IO društva izvoli skupščina društva. Sklepe izglasuje večina prisotnih članov IO. V primeru neodločenega izida glasovanja pretehta glas predsednika.
 4. člen
  Mandat za predsednika in podpredsednika je 2 leti, za ostale člane IO društva pa 4 leta. Predsednik in podpredsednik društva lahko opravljata to funkcijo le 1 mandat. Ostali člani IO društva lahko nepretrgoma opravljajo svojo funkcijo največ 2 mandata. V primeru daljše odsotnosti (več kot 6 mesecev) člana IO društva, IO imenuje začasnega namestnika odsotnega člana.
 5. člen
  Predsednik (v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa podpredsednik) IO posamič zastopa društvo pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi osebami po navodilih IO društva.
 6. člen
  Naloge IO društva so:
 • sklicuje skupščino društva
 • priprava poročila o delu in predloge za skupščino
 • vodi in usmerja aktivnosti združenja, skrbi za uresničevanje 8. in 9. člena
 • ustanavlja, usklajuje in nadzira delo delovnih skupin
 • imenuje vodje delovnih skupin
 • imenuje predsednika organizacijskega in strokovnega odbora za potrebe strokovnih srečanj,
 • vodi finančno poslovanje društva
 • vodi evidenco članov in sprejema nove člane
 • na podlagi članov društva IO oblikuje listo kandidatov za predsednika, podpredsednika in za ostale člane IO društva in predlog predloži skupščini v glasovanje
 • določa članarino za vsako leto
 1. člen
  Sestanki IO društva so vsaj trikrat letno, sicer pa po potrebi. IO sprejema sklepe, če sestanku prisostuje več kot polovica članov IO. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov IO. O sestanku se vodi zapisnik, ki ga piše tajnik IO in ga podpiše skupaj s predsednikom društva.
 2. člen

31.1. Strokovna srečanja organizira IO društva v sodelovanju s strokovnimi in organi-zacijskim odborom enkrat do dvakrat levno. Obe delovni telesi sta začasni in nista voljeni. Strokovni odbor prevzame organizacijo in nadzor nad strokovnim delom takih srečanj (izbira predavateljev, priprava programa predavanj, izbira prispevkov, priprava zbornika), or-ganizacijski odbor pa skrbi za organizacijo srečanj v celoti (iskanje lokacije, zagotovitev hotelskih, tiskarskih in drugih tehničnih uslug, prevozi).
31.2.
Predsednika strokovnega in organizacijskega odbora imenuje IO. Oba predsednika predlagata število (število ni omejeno) in imena članov njunih odborov. Za člane obeh odborov ni obvezno članstvo v društvu. Predloge obravnava in potrdi IO društva. Tajnik IO društva je po funkciji član organizacijskega odbora. Eden od ostalih članov IO je po funkciji član strokovnega odbora.
31.3.
Predsednika obeh odborov poročato o delu odborov na sestankih IO.

 1. člen
  Nadzorni odbor
  je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 let.
  Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika.
 2. člen
  Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo izvršilnega odboroa med dvema skupšči-nama in da vrši stalni nadzor nad finančinim poslovanjem društva.
  Nadzorni odbor je odgovoren skupščini društva in ji mora pismeno poročati vsaj enkrat v dveh letih.
 3. člen
  Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršil-nega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej izvršilnega odbora, vendar brez pravice odločanja.
 4. člen
  Častno razsodišče
  sestavljajo trije člani, ki jih voli skupščina društva za dobo 4 let. Predsednika častnega razsodišča izvolijo člani častnega razsodišča izmed sebe. Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.

IV. MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 1. člen
  Dohodki društva so:
 • članarina
 • dohodki od strokovnih srečanj in publikacij društva
 • druge donacije
 • darila in volila
 • drugi dohodki

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.

 1. člen
  Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja izvršilni odbor.
  Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje izvršil-nega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnine društva odloča skupščina društva.
 2. člen
  Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi.
 3. člen
  Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno ma-terialnem poslo-vanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem pos-lovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
 4. člen
  Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik društva.
  Odredbodajalec je predsednik izvršilnega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, ki ga določi izvršilni odbor.
 5. člen
  Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materilano poslovanje društva.

V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

 1. člen
  Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva.
 2. člen
  O prekrških odloča na prvi stopnji častno razsodišče.
 3. člen
  Častno razsodišče izreče članom društva naslednje ukrepe:
 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev

Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe zakonika o kazenskem postopku. O pritožbah proti ukrepom častnega razsodišča odloča na svojem prvem naslednjem sklicu skupščina društva kot drugostopenjski organ.

VI. KONČNE DOLOČBE

45. člen
Društvo preneha.

 • s sklepom skupščine društva z dvotretjinsko večino navzočih članov
 • z odločbo pristojnega državnega organa po samem zakonu
 • če pade število članov pod 10

V primeru prenehanja društva vse premoženje  lahko prenese h po dejavnosti sorodnemu društvu (28. Člen Zakona o društvih).

 1. člen
  Ta statut začne veljati, ko ga sprejme skupščina društva.

 

Predsednik SZIM                                                                             Tajnik SZIM

Primož Gradišek, dr.med.                                                                            Matjaž Jereb, dr.med.