Dvojno članstvo SZIM - ESICM

esicm

Statut

STATUT SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ZA INTENZIVNO MEDICINO

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen
  Ime društva je Slovensko združenje za intenzivno medicino (naprej v besedilu društvo). Sedež društva je v Ljubljani Klinični center, Zaloška cesta 7.

 

 1. člen
  Društvo je prostovoljno združenje, ki povezuje posameznike, državljane Republike Slovenije, ki so zdravniki s področja intenzivne medicine. Člani društva so lahko tudi tuji državljani.

 

 1. člen
  Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

 

 1. člen
  Društvo je pravna oseba.

 

 1. člen
  Društvo ima svoj pečat, ki je krog s premerom 3 cm in ima ob robu vpisano besedilo: “Slovensko združenje za intenzivno medicino”.

 

 1. člen
  Društvo se lahko včlani v sorodne mednarodne organizacije s podobnimi nameni in cilji, s pogojem, da to ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.

 

 1. člen
  Osnovni namen društva je prispevati k napredku v znanju in boljši organiziranosti na področju intenzivne medicine v Republiki Sloveniji.

 

 1. člen
  Svoj osnovni namen društvo uresničuje z/s:
 • ustanavljanjem delovnih skupin društva, ki skrbijo za stalen pregled nad svetovnim razvojem na posameznih področjih intenzivnega zdravljenja in pripravljajo pisna poročila za delo, ki so nato predstavljena na strokovnih srečanjih ali v strokovnih revijah v Republiki Sloveniji.
 • organiziranjem strokovnih srečanj (tudi mednarodnih)
 • sodelovanjem s tujimi strokovnjaki s področja intenzivne medicine in sorodnimi mednarodnimi organizacijami
 • spodbujanjem izobraževanja in raziskovanja na tem področju
 • posredovanjem svojih stališč na zahtevo posameznikov in oddelkov, ki se ukvarjajo z intenzivno medicino
 • sodelovanjem z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Slovenskim zdravniškim društvom in Razširjenim strokovnim kolegijem za intenzivno medicino
 • sodelovanjem z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, Medicinsko fakulteto v Mariboru in Zdravniško zbornico Slovenije
 • publicistično dejavnostjo – področja dejavnosti društva in v skladu z veljavnimi predpisi

 

 1. člen
  Delovanje društva je javno. O svojem delu društvo obvešča širšo in ožjo javnost.

 

Ožjo javnost obvešča:

 • s pošiljanjem vabil na sestanke društva vsem svojim članom
 • z obveščanjem o delu vseh organov društva vsaj enkrat letno vsem članom
 • tako, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva

 

Širšo javnost obvešča o svojem delu tako da:

 • so sestanki organov društva javni in se lahko nanje vabijo zainteresirani (tudi novinarji)
 • se o delu društva obvešča sredstva javnega obveščanja, ko gre za vsebine, ki so pomembne za javnost

 

Za zagotovitev javnosti dela in dejanje informacij je odgovoren predsednik izvršilnega odbora.

 

 

II. ČLANSTVO

 

 1. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani društva so lahko vsi zdravniki, ki se večino svojega delovnega časa ukvarjajo z intenzivno medicino in sprejemajo statut društva.

 

Nove člane sprejema izvršilni odbor društva. Prosilec pošlje izvršilnemu odboru društva izpoljeni obrazec za članstvo (podatki o izobrazbi, delu in zanimanju zainteresiranega), življenjepis in bibliografijo. Na podagi priložene dokumentacije izvršilni odbor društva sprejme odločitev o članstvu in o odločitvi pisno obvesti kandidata.

 

Članstvo postane ve-ljavno ob prvem plačilu letne članarine.

 

Postopek je enak za bivšega člana, ki se želi ponovno včlaniti.

 

 1. člen
  Društvo sestavljajo člani in častni člani.

 

 1. člen
  Pravice in dolžnosti vseh članov društva so:
 • da volijo in so izvoljeni v organe društva
 • da sodelujejo pri delu organov društva
 • da dajejo predloge organom društva
 • da spoštujejo ta pravila ter odločbe in sklepe organov društva
 • da z osebnim prizadevanjem in primerom pripomorejo k uresničitvi delovnega pro-grama društva
 • da redno plačujejo letno članarino
 • volijo predsednike v mednarodna združenja

 

 1. člen
  Častni član društva je lahko oseba, ki je s svojim delom storila društvu izjemne usluge ali je zaslužna za izjemne dosežke na področju intenzivne medicine.

 

Častne člane imenuje skupščina društva na podlagi predloga 3 članov izvršilnega odbora društva.

 

 1. člen
  Pravice in dolžnosti članov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani ne prejemajo plačila.

 

Člani društva lahko prejmejo povračilo stroškov, ki so jih imeli pri delu za društvo.

 

Člani morajo poravnati letno članarino.

 

Letne članarine so oproščeni častni člani združenja. V kolikor član ne poravna 2 članarini zapored, članstvo v združenju preneha.

 

 1. člen
  Prenehanje članstva obravnava izvršilni odbor društva. Članstvo preneha:
 • z izstopom ob priložitvi prostovoljne pisne izstopne izjave
 • s črtanjem zaradi neplačane članarine društva dve leti zapored
 • zaradi izključitve na podlagi odločbe častnega razsodišča društva

 

 1. člen
  Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti društva ali, če zavestno ravna proti interesu društva.

 

Člana se izključi tudi, če grobo krši veljavna načela medicinske doktrine ali etike.

 

Predlog o izključitvi lahko poda vsak član društva.

 

O izključitvi člana odloča Izvršilni odbor na rednem sestanku.

 

Odloča se z glasovanjem z 2/3 večino glasov vseh članov odbora

 

 

III. ORGANI DRUŠTVA

 1. člen
  Organi društva so:
 • skupščina društva
 • izvršilni odbor
 • nadzorni odbor
 • strokovni odbor
 • organizacijski odbor
 • častno razsodišče

 

 1. člen – skupščina društva
  Skupščina društva je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo jo vsi aktivni in častni člani društva.

 

 1. člen
  Dolžnosti in pravice skupščine društva so:
 • sklepa o dnevnem redu
 • razpravlja o delu in poročilih izvršilnega in nadzornega odbora ter sklepa o njih in jih potrjuje
 • sprejema delovni program društva
 • odloča o pritožbah proti sklepom izvršilnega odbora in častnega
  razsodišča
 • potrjuje zaključni račun za minulo leto in sprejema finančni načrt
 • sprejema in dopolnjuje pravila društva
 • z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje izvršni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče društva
 • odloča o prenehanju in združitvi društva
 • predlaga delegate, ki zastopajo društvo v sorodnih mednarodnih organizacijah

 

 1. člen
  Skupščina društva je redna ali izredna.

 

Redna skupščina društva – redni občni zbor – je vsako leto, po možnosti v sklopu strokovnega srečanja. Člani društva vsaki dve leti na rednem občnem zboru izberejo predsednika društva in člane izvršilnega odbora. Redni občni zbor organizira izvršilni odbor društva, ki poroča o svojem delu in finančnem poslovanju. Morebitne predloge, ki naj bi bili obravnavani na redni skupščini, je potrebno pisno posredovati tajništvu društva vsaj dva meseca prej. Sklicanje skupščine mora biti z dnevnim redom objavljeno najmanj 7 dni pred dnevom, na katerega je sklicana.

 

Izredno skupščino društva lahko skliče izvršilni odbor (lahko na zahtevo nadzor-nega odbora), lahko pa jo zahtevajo tudi aktivni člani (vsaj 1/5 vseh članov društva). Pismeno zahtevo s potrebnim številom podpisov pošljejo tajništvu društva.

 

Skupščina je lahko korespondenčna in takrat se izvedejo poročila in glasovanje preko pošte ali elektronske pošte. Za glasovanje preko elektronskih medijev veljajo enaka pravila o sklepčnosti, prenehanju ali združitvi ter o sprejetju sklepov kot na klasični skupščini.

 

 1. člen
  Skupščino otvori predsednik ali namestnik predsednika društva in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega predsestva, ki ima 3. člane: predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in en overovatelj zapisnika.

 

 1. člen
  O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik delovnega predsedstva in overovatelj.

 

 1. člen

Redna ali izredna skupščina društva je praviloma sklepčna, če je ob predvidenem začetku prisotna vsaj polovica vseh članov društva. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj tri desetine članov. Kadar skupščina ni sklepčna, se izvede korespondenčna skupščina preko pošte ali elektronske pošte.

 

Če skupščina sklepa o prenehanju ali združitvi, je sklepčna, če sta prisotni dve tretjini članov društva.

 

Sklepi skupščine so sprejeti, če zanje glasujeta dve tretjini (dvotretjinska večina glasov) navzočih članov društva.

 

 1. člen – izvršilni odbor
  Izvršni odbor (naprej v tekstu IO) je delovno in izvršilno telo skupščine društva. Opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovnotehnične zadeve.

 

 1. člen
  IO je za svoje delo odgovoren skupščini društva.

 

 1. člen
  IO ima 8 članov. Predsednik in podpredsednik društva sta člana IO po svoji funkciji in sta hkrati predsednik in podpredsednik IO. Ostali so blagajnik, tajnik in štirje člani IO. Praviloma so člani IO društva predstavniki s področja intenzivne medicine operativnih in neoperativnih strok ter s področja pediatrije.

 

Predsednika, podpredsednika in člane IO društva izvoli skupščina društva.

 

Sklepe IO izglasuje večina prisotnih članov IO. V primeru neodločenega izida glasovanja pretehta glas predsednika.

 

 1. člen
  Mandat za predsednika in podpredsednika je 2 leti, z možnostjo več mandatov, a največ dveh zaporednih mandatov, za ostale člane IO društva pa 4 leta, z možnostjo dveh zaporednih mandatov, a največ dveh zaporednih mandatov.

 

O ponovnih mandatih predsednika društva, podpredsednika društva in članov izvršilnega odbora odločajo preostali člani izvršilnega odbora s tajnimi volitvami. Za ponovni mandat predsednika in podpredsednika je potrebno popolno soglasje vseh članov izvršilnega odbora, za ponovni mandat ostalih članov IO pa soglasje večine ostalih članov. Podaljšan mandat predsednika, podpredsednika društva in članov IO mora biti potrjen na skupščini SZIM z večino glasov.

 

V primeru daljše odsotnosti (več kot 6 mesecev) člana IO društva, IO imenuje začasnega namestnika odsotnega člana.

 

 1. člen
  Predsednik (v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa podpredsednik) IO posamič zastopa društvo pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi osebami po navodilih IO društva.

 

 1. člen
  Naloge IO društva so:
 • sklicuje skupščino društva
 • priprava poročila o delu in predloge za skupščino
 • vodi in usmerja aktivnosti združenja, skrbi za uresničevanje 8. in 9. člena
 • ustanavlja, usklajuje in nadzira delo delovnih skupin
 • imenuje vodje delovnih skupin
 • imenuje predsednika organizacijskega in strokovnega odbora za potrebe strokovnih srečanj
 • vodi finančno poslovanje društva
 • vodi evidenco članov in sprejema nove člane društva
 • na podlagi članov društva IO oblikuje listo kandidatov za predsednika, podpredsednika in za ostale člane IO društva in predlog predloži skupščini v glasovanje
 • določa članarino za vsako leto

 

 1. člen
  Sestanki IO društva so vsaj trikrat letno, sicer pa po potrebi. Sestanki so lahko korespondenčni preko pošte ali elektronskih medijev. IO sprejema sklepe, če sestanku prisostvuje več kot polovica članov IO. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov IO. O sestanku se vodi zapisnik, ki ga piše tajnik IO in ga podpiše skupaj s predsednikom društva.

 

 1. člen – strokovni in organizacijski odbor

Strokovna srečanja organizira IO društva v sodelovanju s strokovnim odborom (v nadaljevanju SO) in organizacijskim odborom (v nadaljevanju OO) vsaj dvakrat letno. Obe delovni telesi sta začasni in nista voljeni.

 

Strokovni odbor prevzame organizacijo in nadzor nad strokovnim delom takih srečanj (izbira predavateljev, priprava programa predavanj, izbira prispevkov, priprava zbornika).

 

Organizacijski odbor pa skrbi za organizacijo srečanj v celoti (iskanje lokacije, zagotovitev hotelskih, tiskarskih in drugih tehničnih uslug, prevozi, delo s sponzorji, objave v medijih).

 

Predsednika strokovnega in organizacijskega odbora imenuje IO. Oba predsednika predlagata število in imena članov odborov po svoji presoji. Za člane obeh odborov ni obvezno članstvo v društvu. Predloge obravnava in potrdi IO društva. Tajnik IO društva je po funkciji član organizacijskega odbora. Eden od ostalih članov IO je po funkciji član strokovnega odbora.

 

Predsednika obeh odborov poročata o delu odborov na sestankih IO.

 

 1. člen – nadzorni odbor
  Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 let.
  Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika.

 

 1. člen
  Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo IO med dvema skupščinama in da vrši stalni nadzor nad finančnim poslovanjem društva.
  Nadzorni odbor je odgovoren skupščini društva in ji mora pismeno poročati vsaj enkrat v dveh letih.

 

 1. člen
  Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršilnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej izvršilnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

 

 1. člen – častno razsodišče
  Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih voli skupščina društva za dobo 4 let. Predsednika častnega razsodišča izvolijo člani častnega razsodišča med seboj. Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.

 

 

IV. MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 

 1. člen
  Dohodki društva so:
 • članarina
 • dohodki od strokovnih srečanj in publikacij društva
 • druge donacije
 • darila in volila
 • drugi dohodki

 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.

 

 1. člen
  Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja izvršilni odbor.
  Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje izvršilnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnine društva odloča skupščina društva.

 

 1. člen
  Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi.

 

 1. člen
  Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

 

 1. člen
  Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik društva.
  Odredbodajalec je predsednik izvršilnega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

 

 1. člen
  Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.

 

 

V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

 

 1. člen
  Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva.

 

 1. člen
  O prekrških odloča na prvi stopnji častno razsodišče.

 

 1. člen
  Častno razsodišče izreče članom društva naslednje ukrepe:
 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev

 

Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe zakonika o kazenskem postopku. O pritožbah proti ukrepom častnega razsodišča odloča na svojem prvem naslednjem sklicu skupščina društva kot drugostopenjski organ.

 

 

VI. KONČNE DOLOČBE

45. člen
Društvo preneha:

 • s sklepom skupščine društva z dvotretjinsko večino navzočih članov
 • z odločbo pristojnega državnega organa po samem zakonu
 • če pade število članov pod 10

 

V primeru prenehanja društva se premoženje lahko prenese h po dejavnosti sorodnemu društvu (28. Člen Zakona o društvih).

 

 1. člen
  Ta statut začne veljati, ko ga sprejme skupščina društva.

 

 

 

Ljubljana, 28. 2. 2018

 

 

 

 

                                                                              Predsednik SZIM

                                                                  Prof. dr. Dušan Štajer, dr.med.