Dvojno članstvo SZIM - ESICM

esicm

Dokumenti združenja

Poročilo predsednika SZIM o delu izvršilnega odbora

na letni skupščini združenja 28.3.2013

za obdobje od 15.3.2012 do 28.3.2013

 

 

V obdobju od 15.3.2012 do 28.3.2013 je izvršilni odbor (IO) SZIM deloval v naslednji sestavi: Primož Gradišek (predsednik), Franc Svenšek (podpredsednik), Matjaž Jereb, Gorazd Kalan, Dušan Štajer, Suada Fileković, Barbara Kosmina Štefančič in Nives Matkovič Lonzarič.

IO SZIM je imel redne sestanke v UKC Ljubljana enkrat mesečno (razen v juliju in avgustu) praviloma prvi torek v mesecu. Na sestankih smo obravnavali poročila o delu SO in IO, odborov in delovnih skupin, finančno poslovanje ter tekočo problematiko.

30. marca 2012 je SZIM v sodelovanju z Oddelkom za intenzivno interno medicino SB Celje organiziral 9. delavnico na temo hemodinamike »Zdravljenje hemodinamske nestabilnosti kritično bolnih”,  ki je bila s strokovnega in organizacijskega vidika ocenjena kot uspešna.

1. in 2. junija 2013 smo organizirali 21. mednarodni simpozij intenzivne medicine in 18. seminar intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene tehnike na Bledu. Teme simpozija in seminarja so bile: pireksija in mehanska podpora dihanju ter prvič interaktivni prikazi zanimivih primerov. Organizacijo je IO ocenili kot uspešno. Obisk zdravnikov in sester je bil podoben kot prejšnje leto (50 zdravnikov, 70 medicinskih sester), število razstavljalcev je bilo manjše.

SZIM je preko svoje delovne skupine za informatiko, ki jo vodi dr. Rafael Kapš, ponovno pozval vse slovenske EIZ, da vzpostavijo oz. intenzivirajo sistem vodenja kakovosti znotraj svojih EIZ (s pomočjo orodja PROSAFE). PROSAFE ima na voljo dodatne module (npr. nevrološki, kardiovaskularni,infektološki). Skupina PROSAFE poskuša vzpostaviti register bolnikov z hudo kraniocerebralno poškodbo, za kar kandidira za evropska sredstva (projekt CREACTIVE). Vstopni točki za slovenske poškodovance bosta UKC Ljubljana in SB Novo mesto. Projekt bo predstavljen delovni skupini za kraniocerebralne poškodbe na Bledu, 3.6.2013.

SZIM v sodelovanju z Centrom za intenzivno terapijo UKC Ljubljana ni uspel realizirati za september 2012 napovedano 7. učno delavnico mehanske ventilacije zaradi premajhnega števila prijav (17). Program delavnice vključujoč tudi tuje predavatelje je bil izdelan v celoti. Razlog za premajhno število prijav je verjetno v prekrivanju tematike tako na simpoziju na Bledu kot v okviru podiplomske šole intenzivne medicine v Novem mestu.

SZIM je v sodelovanju z Bolnišnico Topolšica 18. in 19. januarja 2012 organiziral tradicionalno 19. srečanje slovenskih in hrvaških intenzivistov (v sodelovanju z Hrvatskim društvom za intenzivnu medicinu -HDIM). Ob tej priliki je izšel zbornik z 24 objavljenimi prispevki. V organizacijskem in strokovnem smislu je bilo srečanje ocenjeno kot izjemno dobro. Naslednje slovensko hrvaško srečanje bo potekalo na Hrvaškem, predvidoma oktobra 2013 v Rovinju.

SZIM je v sodelovanju z Medicinskimi razgledi in Kliničnim oddelkom za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo UKC Ljubljana 13. novembra 2012 organiziral simpozij Etika v intenzivni medicini, kjer so bili predstavljeni rezultati slovenske raziskave o prenehanju zdravljenja pri brezupno bolnih. Trenutno v slovenskih EIZ poteka prospektivna raziskava o prenehanju zdravljenja pri brezupno bolnih, ki bo pripomogla k oblikovanju širšega konsenza.

Od 22. do 24. novembra 2012 smo organizirali četrti letnik novega cikla Šole intenzivne medicine v Novem mestu. Trajanje šole intenzivne medicine smo ob upoštevanju pripomb slušateljev prejšnjih let skrajšali na tri dni in temu ustrezno prilagodili tudi program. OO je nadaljeval z že dobro sprejetim družabnim programom, poleg tega pa je izvedel kvantitativno oceno predavateljev podano s strani udeležencev.

SZIM je v tem mandatu sodeloval s Slovenskim zdravniškim društvom pri delu strokovnega parlamenta SZD. Glavni strokovni svet SZD je dne 14.2.2012 sprejel Pravilnik o sestavi in delovanju strokovnih svetov SZD, ki predvideva ustanovitev samostojnega strokovnega sveta za intenzivno medicino. IO SZIM je kot edini predlagatelj imenoval devet članov, ki so bili kasneje s strani SZD potrjeni v SS za intenzivno medicino. Sestava SS za intenzivno medicino je enaka sestavi dosedanjega RSK za intenzivno medicino.

SZIM je sodeloval z Zdravniško zbornico Slovenije (ZZS) pri aktivnostih v zvezi s specializacijo iz intenzivne medicine. V jeseni 2011 je Razširjen strokovni kolegij za intenzivno medicino predlagal spremembo programa specializacije (čas kroženja po specialnostih). Zaradi velikega števila še drugih odprtih vprašanj je SZIM predlagal ustanovitev skupine znotraj združenja, ki naj skupaj s nadomestnim koordinatorjem za specializacijo preveri vse predloge in predlaga ustrezne rešitve. Skupina se je večkrat sestala v prvi polovici leta 2012, vendar člani delovne skupine niso dosegli soglasja glede predlaganih sprememb (skrajšanje časa kroženja na pediatričnih oddelkih za specializante, ki izvirajo z odraslih oddelkov). SZIM je zato začasno zamrznil postopke za spremembo programa specializacije iz intenzivne medicine. Septembra 2012 je IO SZIM ponovno pozval delovno skupino za specializacijo naj poizkuša najti ustrezne rešitve. Izoblikovano mnenje je januarja 2013 podala nacionalna koordinatorica za specializacijo iz intenzivne medicine, v smislu, da je  trenutni program je zasnovan v skladu z evropskim programom in kakršno koli spreminjanje bi onemogočilo proces priznavanja naziva v drugih evropskih državah. Delovna skupina je pripravila tudi Pravilnik o poteku specialističnega izpita.

Trenutno v SZIM potekajo priprave na 22. simpozij intenzivne medicine in 19. seminar intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki bosta potekala na Bledu 3. in 4. junija 2013. Teme letošnjega simpozija so intenzivno zdravljenje poškodovanca in prehrana kritično bolnega ter interaktivni prikazi zanimivih primerov. V okviru simpozija bomo organizirali 3 satelite, predstavljene bodo smernice za dekompresijsko kraniektomijo pri akutnem cerebrovaskularnem inzultu in organiziran bo sestanek delovne skupine za spremembo smernic pri kraniocerebralni travmi.

Na pobudo članov IO bo SZIM organiziral šolo uporabe ultrazvoka intenzivni medicini in sicer predvidoma jeseni 2013, strokovni program je v nastajanju. Učbenik intenzivne medicine je v zaključni fazi lektoriranja.

 

 

V Ljubljani, 28.3.2013                                                                      Predsednik SZIM

Asist. dr. Primož Gradišek, dr. med.

 

ZAPISNIK

 

Občnega zbora Slovenskega združenja za intenzivno medicino (SZIM), ki je potekal dne 28. 3. 2013 v predavalnici UKC Ljubljana, predavalnica 2 s pričetkom ob 16.30. uri

 

 

Otvoritev skupščine se prične s pozdravnim govorom predsednika Slovenskega združenja za intenzivno medicino (v nadaljevanju SZIM) asist. dr. Primoža Gradiška, dr. med., ki predlaga naslednji dnevni red:

 

 

1. Otvoritev

 

2. Strokovni program: IT v intenzivni medicini, kategorizacija enot

–          Izkušnje z uvajanjem kliničnega informacijskega sistema na pediatričnem intenzivnem oddelku (Maja Pavčnik Arnol

–          Izkušnje z uvajanjem kliničnega informacijskega sistema na internističnem intenzivnem oddelku SB Celje (Gorazd Voga)

–          Kategorizacija intenzivnih oddelkov v Sloveniji (Rafael Kapš)

 

3. Društveni program

–          Izvolitev delovnega predsedstva

–          Poročilo komisij, blagajnika, predsednika in nadzornega odbora

–          Volitve organov v SZIM

 

4. Zaključek s pogostitvijo

 

I. Strokovni del

1) asist. dr. Maja Pavčnik Arnol, dr. med., v strokovnem delu predstavi izkušnje z uvajanjem kliničnega informacijskega sistema na pediatričnem intenzivnem oddelku UKC Ljubljana. Dosedanje raziskave so pokazale, da informacijski sistem pomembno vpliva na učinkovitosti, kakovost, pregled, varnost in zajemanje vseh za bolnika pomembnih podatkov, ko so shranjeni v strukturirani obliki.

 

2) Prim. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., predstavi izkušnje z uvajanjem kliničnega informacijskega sistema na internističnem intenzivnem oddelku Splošne bolnišnice Celje. Podrobneje predstavi zakaj so se odločili zanj, postopke pri njegovem uvajanju, oblikovanje, bazo podatkov, dodatne povezave (povezava z bolnišničnim sistemom Birpis, PACS…), izpis podatkov in v zaključi, da bo na začetku več dodatnega dela. Pomembno  je sodelovanje vseh profilov in povezave z ostalimi informacijskimi sistemi še niso dokončno rešene.

 

3) Prim. Rafael Kapš, dr. med., predstavi kategorizacijo intenzivnih oddelkov v Sloveniji. Predstavi delovno skupino ESICM za izboljšanje kakovosti v kateri sodeluje 42 zdravnikov intenzivne medicine iz 23 držav in definicijo EIM. Podrobneje predstavi funkcionalne kriterije in kriterije dejavnosti (definicije ravni oskrbe, razmerja med številom zdravnikov, sester in pacientov glede ravni oskrbe v EIN, nadzor nad kakovostjo, merila kakovosti, ravnanje z opremo) ter predloge.

 

V razpravi prof. dr. Janez Primožič, dr. med., opozori da je pri uvajanju informacijskega sistema potrebno razmisliti tudi o skrbniku informacijskega sistema. Pojavilo se je tudi več vprašanj glede arhiviranja, vpogleda posameznih podatkov in pravne varnosti elektronsko zbranih podatkov.

 

II. Društveni del:

1) Izvolitev delovnih organov skupščine (predsedstvo skupščine, zapisnikar, overovitelj) in ugotavljanje števila prisotnih članov SZIM. Prisotnih je bilo 34 članov združenja od skupaj 86 članov.

Sklep: Določeno je delovno predsedstvo v sestavi: Asist. dr. Primož Gradišek, dr. med. (predsednik), asist. mag. Svenšek Franc, dr. med. (overovitelj) in Simona Rojs, dipl. ekon. (zapisnikar). Ugotovi se, da je na skupščini prisotnih 34 članov SZIM, zato je občni zbor sklepčen in lahko v nadaljevanju veljavno odloča.

 

Glasovanje:    ZA: 34                                               Proti: 0                                   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

2) Predsednik SZIM asist. dr. Primož Gradišek, dr. med., poda poslovno poročilo združenja. Poročilo je dano v razpravo. Nihče se ni prijavil k besedi.

Sklep: Sprejme se poslovno poročilo, ki ga poda predsednik SZIM.

 

Glasovanje:    ZA: 34                                               Proti: 0                                   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

3) Asist. dr. Primož Gradišek, dr. med., poda finančno poročilo za leto 2012

(finančno poročilo priloženo zapisniku).

Sklep: Sprejme se finančno poročilo združenja za leto 2012.

 

Glasovanje:    ZA: 34                                    Proti: 0                                   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

4) asist. dr. Primož Gradišek, dr. med., poda poročilo Komisije za popis denarnih sredstev združenja (v sestavi: dr. Jereb, dr. Štajer, dr. Matkovič Lonzarič) in poročilo za popis opreme, terjatev in obveznosti (v sestavi: dr. Kosmina Štefančič, dr. Kalan, dr. Radšel).

Poročilo je bilo dano v razpravo. Nihče se ni prijavil k besedi.

Sklep: Sprejme se poročilo Komisije za popis denarnih sredstev in Komisije za popis opreme, terjatev in obveznosti.

 

Glasovanje:    ZA: 34                                    Proti: 0                                   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

5) doc. dr. Štefan Grosek, dr. med., poda poročilo nadzornega odbora (prof. dr. Boriana Kremžar, dr. med., predsednica, člana: prof. dr. Dušan Štajer, dr. med. in doc. dr. Štefan Grosek, dr. med.).

 

Pred letno skupščino društva je bil opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva. Društvo je izdelalo vsa poročila, ki jih  zahteva zakon v svojem 5. in 6 odstavku 26. člena zakona o društvih.

Poročilo je bilo dano v razpravo. Nihče se ni prijavil k besedi.

Sklep: Sprejme se poročilo nadzornega odbora.

 

Glasovanje:    ZA: 34                                    Proti: 0                                   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

7) Izvolitev predsednika in podpredsednika izvršilnega odbora. Za predsednika IO SZIM je predlagan doc. dr. Matjaž Jereb, dr. med., za podpredsednico Suada Filekovič Ribarič, dr. med., za člane pa: asist. Martin Marinšek, dr. med., asist. mag. Gorazd Kalan, dr. med., prof. dr. Dušan Štajer, dr. med., Nives Matkovič Lonzarič, dr. med. in Barbara Kosmina Štefančič, dr. med. in as. dr. Primož Gradišek, dr. med.

Sklep: Za predsednika IO SZIM je izvoljen doc. dr. Matjaž Jereb, dr. med., za podpredsednico Suada Filekovič Ribarič, dr. med., in za člane: asist. Martin Marinšek, dr. med., asist. mag. Gorazd Kalan, dr. med.,  prof. dr. Dušan Štajer, dr. med., Nives Matkovič Lonzarič, dr. med. in Barbara Kosmina Štefančič, dr. med. in as. dr. Primož Gradišek, dr. med.

 

Glasovanje:   ZA: 34                                               Proti: 0                                   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

8) doc. dr. Matjaž Jereb, dr. med., se zahvali za zaupanje in na kratko predstavi program v mandatu 2013-2015.

 

 Asist. dr. Primož Gradišek, dr. med., zaključi skupščino Slovenskega združenja za intenzivno medicino.

Skupščina je bila zaključena ob 18.30 uri.

 

Zapisala: Simona Rojs, dipl. ekon.

 

 

Zapisnik overil: asist. mag. Franc Svenšek, dr. med.
V Ljubljani, 5. 4. 2013 Predsednik SZIM: asist. dr. Primož Gradišek, dr.med.

 

Poročilo predsednika SZIM odelu izvršilnega odbora

na redni letni skupščini združenja 15.3.2012.

za obdobje od 15.3.2011 do 15.3.2012

15. marca 2011 je bil na skupščini SZIM izvoljen nov izvršilni odbor (IO) v sestavi: Primož Gradišek (predsednik), Franc Svenšek (podpredsednik), Matjaž Jereb, Gorazd Kalan,Dušan Štajer, Suada Fileković, Barbara Kosmina Štefančič in Nives Matkovič Lonzarič. V nadzorni odbor SZIM so bili izvoljeni Boriana Kremžar (predsednica), Vojak Gorjup in Štefan Grosek.

Na prvi seji v novi sestavi5. aprila 2011 je IO imenoval Romana Parežnikaza predsednika strokovnega odbora (SO), Matjaža Jereba za tajnika, Gorazda Kalana za blagajnika ter ponovno potrdil Petra Radšla za predsednika organizacijskega odbora.

Za predsednike delovnih delovnih skupin je IO imenoval naslednje člane:
–        Igor Muzlovič, delovna skupina za sepso
–        Ognjen Cerović, delovna skupina za sedacijo in analgezijo
–        Gorazd Kalan, delovna skupina za intenzivno terapijo otroka
–        Rafael Kapš, delovna skupina za informatiko
–        Primož Gradišek, delovna skupina za hude poškodbe glave

IO SZIM je imel redne sestanke v UKC Ljubljana enkrat mesečno (razen v juliju in avgustu) praviloma prvi torek v mesecu. Na sestankih smo obravnavali poročila o delu SO in IO odborov in delovnih skupin, finančno poslovanje ter tekočo problematiko.

Marca 2011 smo v sodelovanju z Kliničnim oddelkom za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo organizirali prvi seminar za zdravnike »Medicinska etika v intenzivni medicini« pod vodstvom dr. Groska, kjer je 12 strokovnjaki s področja medicinske etike in zdravljenja kritično bolnih predstavili najpomembnejša področja medicinske etike v obliki predavanj in razprav. Delavnica oz. seminar je bil strokovno in organizacijsko dobro izpeljan, zato ga je IO odbor uvrstil med svoje redne letne delavnice oz. seminarje. Naslednja delavnica oz. seminar je predvidena za jeseni 2012.

8. aprila smo v Celju v sodelovanju Oddelkom za intenzivno interno medicino SB Celje organizirali8.delavnico »Ocena srčne funkcije in cirkulacije pri kritično bolnih«,  ki je bila s strokovnega vidika ocenjena kot uspešna. Nekoliko manjši interes za udeležbo je bil verjetno posledica dejstva, da se je tematika delno pokrivala s programom šole v Novem mestu.

IO je na seji 10. maja 2012 zaradi upokojitve dr. Kompanove imenoval dr. Cerovića za pomočnika nacionalnega koordinatorja za specializacijo iz intenzivne medicine.

V obdobju od prejšnje skupščine smo organizirali jubilejni 20. mednarodni simpozij intenzivne medicine in 17. seminar intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene tehnike na Bledu v času od 26. do 28. maja 2012. V sklopu plenarne seje smo gostili svetovno priznane strokovnjake s katerimi je SZIM dolgoletno sodeloval, kot so Graham Ramsay, David Bennett, Paul Murphy, Vladimir Gašparevič in dva člana in ustanovitelja našega združenja Gorazda Vogo in Janeza Primožiča. Teme simpozija in seminarja so bile: kardiopulmonalna reanimacija in poreanimacijsko intenzivno zdravljenje,  infekcije in sepsa, hemodinamska nestabilnost in šok, respiratorna odpoved in organizacija in etika. Organizacijo je IO ocenili kot uspešno. Obisk zdravnikov in sester je bil s _____ udeleženci podoben kot prejšnje leto, uspešnejše pa je bilo sodelovanje z razstavljali. Tekom simpozija na Bledu je SZIM zaradi izjemnih zaslug za razvoj SZIM, Janeza Primožiča imenoval za častnega člana SZIM. Ob 20. jubileju je SZIM izrekel posebno priznanje svojim ustanovnim članom l. 1991:  Boriani Kremžar, Gorazdu Vogi, Matiji Horvatu, Primožu Rodetu in Marku Noču.

IO se je na seji 13.9.2011 ponovno seznanil s projektom PROSAFE, ki ga je predstavil Rafael Kapš (vodja delovne skupine za informatiko). Zaradi težav v tehnični izvedbi projekt v našem okolju ni bil izpeljan po načrtih in samo na štirih oddelkih za intenzivno zdravljenje so bili podatki vnešeni tekoče. Prvi del se končuje, financiranje za nadaljevanje projekta še ni rešeno. Sprejet je predlog, da se projekt širše predstavi še naši strokovni javnosti. Io se je strinjal, da SZIm s projektom nadaljuje. .

SZIM je v sodelovanju z Centrom za intenzivno terapijo UKC Ljubljana dne 30.9.2011 organiziral 6. učno delavnico mehanske ventilacije, ki je glede na število udeležencev presegla vsa pričakovanja. Zaradi finančnih razlogov SZIM ni najel prostorov simulacijskega centra v UKC Ljubljana.

V sodelovanju s Hrvatskim društvom za intenzivnumedicinu(HDIM) smo14.in 15. oktobra organizirali Slovensko hrvaško srečanje intenzivistov v Poreču. Slovenski predavatelji so predstavili 10 strokovnih prispevkov. Obisk zdravnikov iz Slovenije je bilglede udeležbe pod  pričakovanji,sestanek pa smo ocenili kot strokovno in socialno uspešen z veliko možnosti izboljšanja. Naslednje slovensko hrvaško srečanje bo potekalo v Sloveniji konec januarja 2013 v Kranjski Gori ali Bohinju. HDIM vabi člane SZIM k aktivenmu sodelovanju na njihovem 18. Nacionalnem simpoziju intenzivne medicine, ki bo od 18.-21. junija 2012, tokrat na Crvenem otoku pri Rovinju. Teme bodo hemodinamika in hipotermija.

Od 3. do 5. decembra 2009 smo organiziralitretji letnik novega cikla Šole intenzivne medicine v Novem mestu. Trajanje šole intenzivne medicine smo ob upoštevanju pripomb slušateljev prejšnjih let skrajšali na tri dni in temu ustrezno prilagodili tudi program. OO je uvedel tudi spremembe družabnega programa. Odzivi slušateljev so bili ugodni. Po zaključku šole je IO obravnaval predloge nekaterih članov SO in IO o potrebi po vsebinski in organizacijski prenovi dosedanje sheme. IO dokončnega sklepa še ni sprejel.

Strokovni odbor SZIM je v preteklem letu večino svojega časa in naporov posvetil izdelavi vsebine in zbiranju prispevkov za učbenik intenzivne medicine. Prispevki so v že zbrani pri dveh področnih urednikih. Trenutno poteka končno branje, nekaj poglavij pa je že poslano v lekturo. SO predvideva izid učbenika konec leta 2012.

SZIM je sodeloval s Slovenskim zdravniškim društvom pri delu strokovnega parlamenta SZD.

Na skupščini SZD aprila 2011 predsednik SZIM zagovarja stališče združenja glede potrebnega števila toč za obnovitev licence (75).  Na seji strokovnega parlamenta SZD, dne 13. septembra 2011 predsednik SZIM podpre ustanovitev strokovnih svetov strokovnih združenj in sekcij SZD za posamezne medicinske stroke. Skladno je glavni strokovni svetSZD dne 14.2.2.012 sprejel Pravilnik o sestavi in delovanju strokovni svetov SZD, ki predvideva ustanovitev samostojnega strokovnega sveta za intenzivno medicino. Glavni strokovni svet SZD nas poziva, da skladno z določili pravilnika predlagamo devet članov, ki bodo sestavljali SS za intenzivno medicino. IO je na zadnji seji dne 6. marca 2012 preliminarno predlagal imenovanje dosedanjih članov RSK za intenzivno medicino v SS za intenzivno medicino.

SZIM je sodeloval z Zdravniško zbornico Slovenije (ZZS) pri aktivnostih v zvezi s specializacijo iz intenzivne medicine. V jeseni 2011 je skupina intenzivistov internistov naslovila prošnjo za spremembo programa specializacije iz intenzivne medicine (problematika dolžine kroženja). Zaradi veliko števila še drugih vprašanj (sprejetje Pravilnika) je SZIM strokovnemu odboru predlagal ustanovitev skupine, ki naj skupaj s koordinatorjem za specializacijo preveri vse predloge in predlaga rešitev.

Izvršilni odbor se na rednih sestankih 10.1. in 14.2.2012 izčrpno seznani z  problematiko invazivnih posegov na oddelkih za intenzivno zdravljenje. SZIM podpre ustanovitev nove delovne skupine, ki jo vodi dr. Jereb. Sestava bo določena kasneje.

Trenutno v SZIM potekajo priprave na21. simpozij intenzivne medicine in 18. seminar intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki bosta potekala na Bledu od 1. do 2. Junija 2012. Temi letošnjega simpozija bosta: pireksija in dihalna podpora kritično bolnega. Oziramo pa se tudi že proti četrtemu letniku Šole intenzivne medicine v Novem mestu in 9.delavnici mehanske ventilacije ter zadnjim pripravam na izdajo učbenika iz intenzivne medicine.

 

V Ljubljani, 15.3.2012

Predsednik SZIM

Asist. Primož Gradišek, dr. med.

ZAPISNIK

letne skupščine Slovenskega združenja za intenzivno medicino (SZIM), ki je potekala dne 15. 3. 2012 v predavalnici UKC Ljubljana, predavalnica 3 s pričetkom ob 16. uri

Otvoritev skupščine se prične s pozdravnim govorom predsednika Slovenskega združenja za intenzivno medicino (v nadaljevanju SZIM) asist. Primoža Gradiška, dr. med., ki predlaga naslednji dnevni red:

DRUŠTVENI PROGRAM

1.    Otvoritev skupščine, predstavitev dnevnega reda
2.     Izvolitev organov skupščine in ugotavljanje sklepčnosti
3.    Poročilo predsednika o delu združenja
4.    Poročilo blagajnika o finančnem poslovanju
5.    Poročilo komisije za popis opreme, terjatev in obveznosti
6.    Poročilo komisije za popis denarnih sredstev
7.    Poročilo predsednice nadzornega odbora združenja

STROKOVNI PROGRAM: Terapevtska hipotermija (10 min predavanja)

1. Terapevtska hipotermija po srčnem zastoju – naši rezultati – Rihard Knafelj
2. Terapevtska hipotermija pri poškodbi glave – Primož Gradišek
3. Terapevtska hipotermija pri možganski kapi  – Viktor Švigelj
4. Terapevtska hipotermija pri kritično bolnih otrocih – Andreja Škofljanec
5. Metode za terapevtsko hipotermijo – Rihard Knafelj

Strokovni del:

1) V strokovnem delu Rihard Knafelj, dr. med.,  predstavi izkušnje pri terapevtski hipotermiji po srčnem zastoju, faze hipotermije, kratko zgodovino, mehanizme poškodbe, študije in rezultate, ki pokažejo, da je hipotermija učinkovita metoda zdravljenja bolnikov po srčnem zastoju.
2) asist. Primož Gradišek, dr. med., predstavi terapevtsko hipotermijo pri poškodbi glave, preprečevanje in vzdrževanje hipotemije, klinične študije (povišan ICP, normalni ICP, meta-analize), smernice 2007 ter protokol za terapevtsko in profilaktično hipotermijo.
3). Prim. mag. Viktor Švigelj, dr. med., predstavi izkušnje terapevtske hipotermije pri možganski kapi (o zaščiti možganov, avtoregulaciji, kako zaščitimo zdrave možgane), študije in metode zdravljenja.
4). Dr. Andreja Škofljanec, dr. med., predstavi terapevtsko hipotermijo pri kritično bolnih otrocih na KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana, lastne rezultate (2006-2011), študije in meta-analize. V Sloveniji imamo tri pediatrične intenzivne enote (neonatalna intenzivna enota v porodnišnici Ljubljana, KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, UKC Ljubljana in pediatrično intenzivno enoto UKC Maribor), ki postopek hipotermije izvajajo po enakem protokolu.
5). Rihard Knafelj, dr. med., predstavi metode za terapevtsko hipotermijo. Podrobno predstavi neinvazivne in invazivne metode za terapevtsko hipotermijo.
V razpravi asist. mag. Lili Kornhauser Cerar, dr. med., vodja Enote intenzivne nege in terapije novorojenčkov, KO za perinatologijo, SPS Ginekološka klinika predlaga, da se v vseh intenzivnih enotah po Sloveniji poenotijo metode za terapevtsko hipotermijo.
Društveni del:

1) Izvolitev organov skupščine (predsedstvo skupščine, zapisnikar, overovitelj) in ugotavljanje števila prisotnih članov SZIM. Prisotnih je bilo 26 članov združenja od skupaj 83 članov.
Sklep: Določeno je delovno predsedstvo v sestavi: As. Primož Gradišek, dr. med. (predsednik), Franci Svenšek, dr. med. (overovitelj) inSimona Rojs (zapisnikar). Ugotovi se, da je na skupščini prisotnih 26 članov SZIM, zato je občni zbor sklepčen in lahko veljavno odloča.

Glasovanje:   ZA: 26                                    Proti: 0                                   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

2) Predsednik SZIM as. Primož Gradišek, dr. med., poda poslovno poročilo združenja. Poročilo je dano v razpravo. Nihče se ni prijavil k besedi.
Sklep: Sprejme se poslovno poročilo, ki ga poda predsednik SZIM.

Glasovanje:   ZA: 26                                    Proti: 0                                   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

3) Blagajnik združenja asist. mag. Gorazd Kalan, dr. med., poda finančno poročilo za leto 2011 (finančno poročilo priloženo zapisniku). Predstavi sklep Komisije za popis opreme, terjatev in obveznosti SZIM (v sestavi: Barbara Kosmina Štefančič, dr. med., asist. mag. Gorazd Kalan, dr. med. in Peter Radšel, dr. med.), ki se je sestala 15. 3. 2012 ter sklepe Komisije za popis denarnih sredstev (v sestavi: doc. dr. Matjaž Jereb, dr. med., prof. dr. Dušan Štajer, dr. med. in Nives Matkovič Lonzarič, dr. med.), ki se je sestala 15. 3. 2012.
Finančno poročilo je dano v razpravo. Nihče se ni prijavil k besedi.

Sklep: Sprejme se finančno poročilo združenja za leto 2011.

Glasovanje:   ZA: 26                                    Proti: 0                                   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

4) Asist. Primož Gradišek, dr. med., v imenu predsednice nadzornega odbora prof. dr. Boriane Kremžar, dr. med., predstavi poročilo nadzornega odbora (prof. dr. Boriana Kremžar, dr. med. predsednica, člana: asist. prim. dr. Vojka Gorjup, dr. med., in doc. dr. Štefan Grosek, dr. med.). Pred letno skupščino društva je bil opravljen notranji nadzor poslovanja društva. Društvo je izdelalo vsa poročila, ki jih  zahteva zakon v svojem petem in šestem odstavku 26. člena zakona o društvih.
Poročilo je bilo dano v razpravo. Nihče se ni prijavil k besedi.

Sklep: Sprejme se poročilo nadzornega odbora.

Glasovanje:   ZA: 26                                    Proti: 0                                   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Asist. Primož Gradišek, dr. med., zaključi skupščino Slovenskega združenja za intenzivno medicino.

Skupščina je bila zaključena ob 18. uri.

Zapisala:Simona Rojs

 

Zapisnik overil: Franci Svenšek, dr.med.

V Ljubljani, 16. 3. 2012

 

Predsednik SZIM: asist. Primož Gradišek, dr. med.

 

Poročilo predsednika SZIM o delu izvršilnega odbora

na redni letni skupščini združenja 18.3.2011

za obdobje od 19.3.2009 do 18.3.2011
19. marca 2009 je bil na skupščini SZIM izvoljen nov izvršilni odbor (IO) v sestavi: Roman Parežnik (predsednik), Ognjen Cerović (podpredsednik), Matjaž Jereb (tajnik), Primož Gradišek (blagajnik), ter člani: Lučka Kosec, Vojka Gorjup, Gorazd Kalan in Franci Svenšek. V nadzorni odbor SZIM so bili izvoljeni Boriana Kremžar (predsednica), Dušan Štajer in Janez Primožič.

Na prvi seji v novi sestavi 7. aprila 2009 je IO imenoval Gorazda Vogo za predsednika strokovnega odbora, Andreja Pernata pa za predsednika organizacijskega odbora. Slednji je bil pripravljen to funkcijo opravljati samo do konca simpozija na Bledu junija 2009, zato je IO na seji 12.11.2009 imenoval za predsednika organizacijskega odbora Petra Radšla.

Za predsednike delovnih delovnih skupin je IO imenoval naslednje člane:

 • Primož Gradišek, delovna skupina za hude poškodbe glave
 • Igor Muzlovič, delovna skupina za sepso
 • Ognjen Cerović, delovna skupina za sedacijo in analgezijo
 • Štefan Grosek, delovna skupina za intenzivno terapijo otroka
 • Rafael Kapš, delovna skupina za informatiko
 • Ognjen Cerović, register sepse.

IO SZIM je na sestanku 5.6.2009, zaradi izjemnih zaslug za razvoj SZIM, dr. Ano Špec Marn imenoval za častno članico SZIM. Svečana razglasitev članstva je predvidena za simpozij na Bledu 2010.

IO SZIM je imel redne sestanke v UKC Ljubljana enkrat mesečno (razen v juliju in avgustu) praviloma prvi torek v mesecu. Na sestankih smo obravavali poročila o delu odborov in delovnih skupin, finančno poslovanje ter tekočo problematiko.

V obdobju od prejšnje skupščine smo organizirali 18. mednarodni simpozij intenzivne medicine in 15. seminar intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene tehnike na Bledu 1. in 2. junija 2009. Teme simpozija in seminarja so bile: krvavitve in tromboze, imunsko kompromitiran bolnik, sedacija in analgezija ter klinična ocena življenjsko ogroženega bolnika. Organizacijo smo ocenili kot uspešno. Obisk zdravnikov in sester je bil s 164 udeleženci podoben kot prejšnje leto, uspešnejše pa je bilo sodelovanje z razstavljalci.

V sodelovanju s Hrvatskih društvom za intenzivnu medicinu smo 23. in 24. oktobra organizirali Slovensko hrvaško srečanje intenzivistov v mestu Krk na otoku Krku. Slovenski predavatelji so predstavili 11 strokovnih prispevkov. Obisk zdravnikov iz Slovenije je bil z 22 udeleženci nad priča-kovanji, sestanek pa smo ocenili kot strokovno in socialno uspešen.

SZIM je bil soorganizator dveh učnih delavnic:

–  4. učne delavnice mehanske ventilacije skupaj s CIT-om  UKC Ljubljana 25. septembra 2009 in

–  7. delavnice intenzivne medicine z naslovom: Nekatere dileme v intenzivni medicini, skupaj z Oddelkom za intenzivno interno medicino Splošne bolnišnice Celje.

3. do 5. decembra 2009 smo organizirali prvi letnik novega cikla Šole intenzivne medicine v Novem mestu. Trajanje šole intenzivne medicine smo ob upoštevanju pripomb slušateljev prejšnjih let skrajšali na tri dni in temu ustrezno prilagodili tudi program. Odzivi slušateljev na spremembe so bili ugodni, zato načrtujemo podobno obliko šole tudi za naslednja leta.

Strokovni odbor SZIM je v preteklem letu večino svojega časa posvetil izdelavi vsebine in oblike knjige intenzivne medicine. Trenutno potekajo aktivnosti v zvezi s kontaktiranjem avtorjev in pošiljanjem navodil za izdelavo prispevkov.

3. februarja 2010 smo v Ljubljani organizirali uvodno srečanje s širšo predstavitvijo programa PROSAFE za spremljanje kakovosti dela na intenzivnih oddelkih. Program naj bi v praksi zaživel v kratkem, trenutno pa programerji odpravljajo še zadnje pomanjkljivosti.

Računalniški program registra sepse je končan. V jeseni 2009 smo izvedli izobraževanje zdravnikov in medicinskih sester za vnos podatkov v register sepse, ki pa v praksi še ni zaživel, saj je v načrtu še en krog izobraževanja za tiste oddelke, ki se prvega kroga niso udeležili.

SZIM sodeluje s simulacijskim centrom UKC Ljubljana, ki smo mu ponudili kadrovsko pomoč, ter vsebinsko pomoč v obliki predloga kliničnih scenarijev s področja intenzivne medicine.

SZIM je sodeloval s Slovenskim zdravniškim društvom pri delu strokovnega parlamenta SZD ter z Zdravniško zbornico Slovenije pri aktivnostih v zvezi s specializacijo iz intenzivne medicine.

Trenutno v SZIM potekajo priprave na 19. simpozij intenzivne medicine in 16. seminar intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki bosta potekala na Bledu 13. in 14. maja 2010. Temi letošnjega simpozija bosta: sepsa in šok. Oziramo pa se tudi že proti drugemu letniku Šole intenzivne medicine v Novem mestu in Slovensko-hrvaškemu srečanju intenzivistov, ki bo januarja 2011 v Sloveniji.

 

V Celju, 15.3.2010 Predsednik SZIM
Roman Parežnik

 

ZAPISNIK

Občnega zbora Slovenskega združenja za intenzivno medicino (SZIM), ki je potekal dne 18. 3. 2010 v predavalnici UKC Ljubljana, predavalnica 3 s pričetkom ob 16. uri

1) Otvoritev skupščine s pozdravnim govorom in predstavitvijo dnevnega reda predsednika Slovenskega združenja za intenzivno medicino asist. dr. Romana Parežnika, dr. med.

2) V strokovnem delu Milica Lukić, dr. med., predstavi klinične in epidemiološke značilnosti bolnikov s pandemsko gripo, ki so bili od 1. 11. 2009 do 1. 3. 2010 zdravljeni na oddelkih intenzivne terapije v Sloveniji. Vprašalnik je bil posredovan vsem intenzivnim enotam slovenskih bolnišnic. V poročilo je bilo vključenih 26 bolnikov. Naše poročilo smo primerjali s podobnim poročilom, ki je bilo objavljeno v Španiji. Naši bolniki so bili starejši, z več pridruženimi boleznimi, ob sprejemu v EIT je bila vrednost APACHE II višja, prav tako pa smo beležili za 25% višjo smrtnost. Poročilo bo predvidoma razširjeno, ko bodo zbrani podatki o vseh bolnikih, ki so bili zdravljeni v EIT v tem obdobju.

3) Prof. dr. Boriana Kremžar, dr. med., predstavi priprave na pandemsko gripo in organizacijo IT v UKC Ljubljana. Ustanovljen je bil krizni štab za obvladovanje pandemske gripe, prvi sestanek je bil že 27. 7. 2009. Kasneje so sestanki potekali na 14 dni. Določeni so bili člani kriznega štaba (vodstvo UKC, predstavniki Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, strokovni direktorji posameznih klinik, predstavnik strokovnega kolegija IT, vodja KOBO, vodje TVS, predstavniki reševalne postaje, SNMP-ja).  Izdelan je bil pandemski načrt, ki poleg aktualnih informacij vsebuje strokovna navodila in navodila v zvezi s cepljenjem.

4). Mag. Anja Jazbec, dr. med., predstavi uporabo ECMO pri odraslih in prve izkušnje. Predstavi tehnološke osnove (centrifugalno črpalko, membranski oksigenator, kanile, cevi),  primerjavo veno venske in veno arterijske konfiguracije, kontraindikacije, zaplete in  v zaključku tri primere bolnikov z uporabo ECMO.

5). Silvester Kopriva, dr. med., predstavi pandemsko gripo pri otrocih – primerjalno je predstavil pandemijo gripe od maja do julija 2009 pri otrocih v Argentini (sprejetih je bilo 251 otrok v šest otroških bolnišnic). V EIT KOKIIT na Pediatrični kliniki Ljubljana, so bili zdravljeni trije otroci.

6). Prim. Martin Možina, dr. med., poroča o napakah pri uporabi zdravil na intenzivnem oddelku. Napravljena je bila raziskava; ocena o varnosti uporabe zdravil v bolnišnicah v Sloveniji. K sodelovanju je bilo povabljenih 17 bolnišnic, odzvalo se jih je 13. Na podlagi ugotovitev predstavi ukrepe za izboljšanje, zadane prioritete in vlogo poslovnega vodstva.

7). Prim. mag. Ognjen Cerović, dr. med., predstavi rezultate ankete o sedaciji na intenzivnih oddelkih. Anketa je bila anonimna, vsebovala je 8 vprašanj in je bila poslana zdravnikom intenzivnih enot slovenskih bolnišnic. Prejetih je bilo 27 odgovorov na podlagi katerih je bila opravljena analiza. Rezultati ankete bodo objavljeni na spletni strani SZIM

8) Izvolitev organov skupščine (predsedstvo skupščine, zapisnikar, overovitelj) in ugotavljanje števila prisotnih članov SZIM. Prisotnih je bilo 25 članov združenja od skupaj 65 članov.

Sklep: Določeno je delovno predsedstvo v sestavi: As. dr. Roman Parežnik, dr. med. (predsednik), Franci Svenšek, dr. med. (overovitelj) in Simona Rojs (zapisnikar). Ugotovi se, da je na skupščini prisotnih 25 članov SZIM, zato je občni zbor sklepčen in lahko veljavno odloča.

Glasovanje:  ZA: 25    Proti: 0   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

9) Predsednik SZIM as. dr. Roman Parežnik, dr. med., poda poslovno poročilo združenja. Poročilo je dano v razpravo. Nihče se ni prijavil k besedi.

Sklep: Sprejme se poslovno poročilo, ki ga poda predsednik SZIM.

Glasovanje:  ZA: 23    Proti: 0   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

10) Blagajnik Združenja asist. Primož Gradišek, dr. med., poda finančno poročilo za leto 2009 (finančno poročilo priloženo zapisniku). Predstavi sklep Komisije za popis opreme, terjatev in obveznosti SZIM (v sestavi: dr. Cerović, dr. Radšel, dr. Hribar), ki se je sestala 18. 3. 2010 ter sklepe Komisije za popis denarnih sredstev (v sestavi: dr. Muzlovič, dr. Jereb, dr. Gradišek), ki se je sestala 18. 3. 2010.

Finančno poročilo je dano v razpravo. Nihče se ni prijavil k besedi.

Sklep: Sprejme se finančno poročilo združenja za leto 2009.

Glasovanje:  ZA: 23    Proti: 0   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

11) Asist. Primož Gradišek, dr. med., v imenu predsednice nadzornega odbora prof. dr. Boriane Kremžar, dr. med., predstavi poročilo nadzornega odbora (prof. dr. Boriana Kremžar, dr. med. predsednica, člana: prof. dr. Dušan Štajer, dr. med., doc. dr. Janez Primožič, dr. med.). Pred letno skupščino društva je bil opravljen notranji nadzor poslovanja društva. Društvo je izdelalo vsa poročila, ki jih  zahteva zakon v svojem petem in šestem odstavku 26. člena zakona o društvih.

Poročilo je bilo dano v razpravo. Nihče se ni prijavil k besedi.

Sklep: Sprejme se poročilo nadzornega odbora.

Glasovanje:  ZA: 23    Proti: 0   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.
Asist. dr. Roman Parežnik, dr. med., zaključi skupščino Slovenskega združenja za intenzivno medicino.

Zapisala: Simona Rojs Zapisnik overil: Franci Svenšek, dr.med.
V Ljubljani, 20. 3. 2010 Predsednik SZIM: asist. dr. Roman Parežnik, dr.med.

 

 

 

Poročilo predsednika SZIM o delu izvršilnega odbora

na redni letni skupščini združenja 18.3.2010

za obdobje od 19.3.2009 do 18.3.2010

 1. marca 2009 je bil na skupščini SZIM izvoljen nov izvršilni odbor (IO) v sestavi: Roman Parežnik (predsednik), Ognjen Cerović (podpredsednik), Matjaž Jereb (tajnik), Primož Gradišek (blagajnik), ter člani: Lučka Kosec, Vojka Gorjup, Gorazd Kalan in Franci Svenšek. V nadzorni odbor SZIM so bili izvoljeni Boriana Kremžar (predsednica), Dušan Štajer in Janez Primožič.

Na prvi seji v novi sestavi 7. aprila 2009 je IO imenoval Gorazda Vogo za predsednika strokovnega odbora, Andreja Pernata pa za predsednika organizacijskega odbora. Slednji je bil pripravljen to funkcijo opravljati samo do konca simpozija na Bledu junija 2009, zato je IO na seji 12.11.2009 imenoval za predsednika organizacijskega odbora Petra Radšla.

Za predsednike delovnih delovnih skupin je IO imenoval naslednje člane:

 • Primož Gradišek, delovna skupina za hude poškodbe glave
 • Igor Muzlovič, delovna skupina za sepso
 • Ognjen Cerović, delovna skupina za sedacijo in analgezijo
 • Štefan Grosek, delovna skupina za intenzivno terapijo otroka
 • Rafael Kapš, delovna skupina za informatiko
 • Ognjen Cerović, register sepse.

IO SZIM je na sestanku 5.6.2009, zaradi izjemnih zaslug za razvoj SZIM, dr. Ano Špec Marn imenoval za častno članico SZIM. Svečana razglasitev članstva je predvidena za simpozij na Bledu 2010.

IO SZIM je imel redne sestanke v UKC Ljubljana enkrat mesečno (razen v juliju in avgustu) praviloma prvi torek v mesecu. Na sestankih smo obravavali poročila o delu odborov in delovnih skupin, finančno poslovanje ter tekočo problematiko.

V obdobju od prejšnje skupščine smo organizirali 18. mednarodni simpozij intenzivne medicine in 15. seminar intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene tehnike na Bledu 1. in 2. junija 2009. Teme simpozija in seminarja so bile: krvavitve in tromboze, imunsko kompromitiran bolnik, sedacija in analgezija ter klinična ocena življenjsko ogroženega bolnika. Organizacijo smo ocenili kot uspešno. Obisk zdravnikov in sester je bil s 164 udeleženci podoben kot prejšnje leto, uspešnejše pa je bilo sodelovanje z razstavljalci.

V sodelovanju s Hrvatskih društvom za intenzivnu medicinu smo 23. in 24. oktobra organizirali Slovensko hrvaško srečanje intenzivistov v mestu Krk na otoku Krku. Slovenski predavatelji so predstavili 11 strokovnih prispevkov. Obisk zdravnikov iz Slovenije je bil z 22 udeleženci nad priča-kovanji, sestanek pa smo ocenili kot strokovno in socialno uspešen.

SZIM je bil soorganizator dveh učnih delavnic:

–  4. učne delavnice mehanske ventilacije skupaj s CIT-om  UKC Ljubljana 25. septembra 2009 in

–  7. delavnice intenzivne medicine z naslovom: Nekatere dileme v intenzivni medicini, skupaj z Oddelkom za intenzivno interno medicino Splošne bolnišnice Celje.

 1. do 5. decembra 2009 smo organizirali prvi letnik novega cikla Šole intenzivne medicine v Novem mestu. Trajanje šole intenzivne medicine smo ob upoštevanju pripomb slušateljev prejšnjih let skrajšali na tri dni in temu ustrezno prilagodili tudi program. Odzivi slušateljev na spremembe so bili ugodni, zato načrtujemo podobno obliko šole tudi za naslednja leta.

Strokovni odbor SZIM je v preteklem letu večino svojega časa posvetil izdelavi vsebine in oblike knjige intenzivne medicine. Trenutno potekajo aktivnosti v zvezi s kontaktiranjem avtorjev in pošiljanjem navodil za izdelavo prispevkov.

 1. februarja 2010 smo v Ljubljani organizirali uvodno srečanje s širšo predstavitvijo programa PROSAFE za spremljanje kakovosti dela na intenzivnih oddelkih. Program naj bi v praksi zaživel v kratkem, trenutno pa programerji odpravljajo še zadnje pomanjkljivosti.

Računalniški program registra sepse je končan. V jeseni 2009 smo izvedli izobraževanje zdravnikov in medicinskih sester za vnos podatkov v register sepse, ki pa v praksi še ni zaživel, saj je v načrtu še en krog izobraževanja za tiste oddelke, ki se prvega kroga niso udeležili.

SZIM sodeluje s simulacijskim centrom UKC Ljubljana, ki smo mu ponudili kadrovsko pomoč, ter vsebinsko pomoč v obliki predloga kliničnih scenarijev s področja intenzivne medicine.

SZIM je sodeloval s Slovenskim zdravniškim društvom pri delu strokovnega parlamenta SZD ter z Zdravniško zbornico Slovenije pri aktivnostih v zvezi s specializacijo iz intenzivne medicine.

Trenutno v SZIM potekajo priprave na 19. simpozij intenzivne medicine in 16. seminar intenzivne medicine za medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki bosta potekala na Bledu 13. in 14. maja 2010. Temi letošnjega simpozija bosta: sepsa in šok. Oziramo pa se tudi že proti drugemu letniku Šole intenzivne medicine v Novem mestu in Slovensko-hrvaškemu srečanju intenzivistov, ki bo januarja 2011 v Sloveniji.

 

V Celju, 15.3.2010 Predsednik SZIM
Roman Parežnik

 

ZAPISNIK

Občnega zbora Slovenskega združenja za intenzivno medicino (SZIM), ki je potekal dne 18. 3. 2010 v predavalnici UKC Ljubljana, predavalnica 3 s pričetkom ob 16. uri

1) Otvoritev skupščine s pozdravnim govorom in predstavitvijo dnevnega reda predsednika Slovenskega združenja za intenzivno medicino asist. dr. Romana Parežnika, dr. med.

2) V strokovnem delu Milica Lukić, dr. med., predstavi klinične in epidemiološke značilnosti bolnikov s pandemsko gripo, ki so bili od 1. 11. 2009 do 1. 3. 2010 zdravljeni na oddelkih intenzivne terapije v Sloveniji. Vprašalnik je bil posredovan vsem intenzivnim enotam slovenskih bolnišnic. V poročilo je bilo vključenih 26 bolnikov. Naše poročilo smo primerjali s podobnim poročilom, ki je bilo objavljeno v Španiji. Naši bolniki so bili starejši, z več pridruženimi boleznimi, ob sprejemu v EIT je bila vrednost APACHE II višja, prav tako pa smo beležili za 25% višjo smrtnost. Poročilo bo predvidoma razširjeno, ko bodo zbrani podatki o vseh bolnikih, ki so bili zdravljeni v EIT v tem obdobju.

3) Prof. dr. Boriana Kremžar, dr. med., predstavi priprave na pandemsko gripo in organizacijo IT v UKC Ljubljana. Ustanovljen je bil krizni štab za obvladovanje pandemske gripe, prvi sestanek je bil že 27. 7. 2009. Kasneje so sestanki potekali na 14 dni. Določeni so bili člani kriznega štaba (vodstvo UKC, predstavniki Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, strokovni direktorji posameznih klinik, predstavnik strokovnega kolegija IT, vodja KOBO, vodje TVS, predstavniki reševalne postaje, SNMP-ja).  Izdelan je bil pandemski načrt, ki poleg aktualnih informacij vsebuje strokovna navodila in navodila v zvezi s cepljenjem.

4). Mag. Anja Jazbec, dr. med., predstavi uporabo ECMO pri odraslih in prve izkušnje. Predstavi tehnološke osnove (centrifugalno črpalko, membranski oksigenator, kanile, cevi),  primerjavo veno venske in veno arterijske konfiguracije, kontraindikacije, zaplete in  v zaključku tri primere bolnikov z uporabo ECMO.

5). Silvester Kopriva, dr. med., predstavi pandemsko gripo pri otrocih – primerjalno je predstavil pandemijo gripe od maja do julija 2009 pri otrocih v Argentini (sprejetih je bilo 251 otrok v šest otroških bolnišnic). V EIT KOKIIT na Pediatrični kliniki Ljubljana, so bili zdravljeni trije otroci.

6). Prim. Martin Možina, dr. med., poroča o napakah pri uporabi zdravil na intenzivnem oddelku. Napravljena je bila raziskava; ocena o varnosti uporabe zdravil v bolnišnicah v Sloveniji. K sodelovanju je bilo povabljenih 17 bolnišnic, odzvalo se jih je 13. Na podlagi ugotovitev predstavi ukrepe za izboljšanje, zadane prioritete in vlogo poslovnega vodstva.

7). Prim. mag. Ognjen Cerović, dr. med., predstavi rezultate ankete o sedaciji na intenzivnih oddelkih. Anketa je bila anonimna, vsebovala je 8 vprašanj in je bila poslana zdravnikom intenzivnih enot slovenskih bolnišnic. Prejetih je bilo 27 odgovorov na podlagi katerih je bila opravljena analiza. Rezultati ankete bodo objavljeni na spletni strani SZIM

8) Izvolitev organov skupščine (predsedstvo skupščine, zapisnikar, overovitelj) in ugotavljanje števila prisotnih članov SZIM. Prisotnih je bilo 25 članov združenja od skupaj 65 članov.

Sklep: Določeno je delovno predsedstvo v sestavi: As. dr. Roman Parežnik, dr. med. (predsednik), Franci Svenšek, dr. med. (overovitelj) in Simona Rojs (zapisnikar). Ugotovi se, da je na skupščini prisotnih 25 članov SZIM, zato je občni zbor sklepčen in lahko veljavno odloča.

Glasovanje:  ZA: 25    Proti: 0   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

9) Predsednik SZIM as. dr. Roman Parežnik, dr. med., poda poslovno poročilo združenja. Poročilo je dano v razpravo. Nihče se ni prijavil k besedi.

Sklep: Sprejme se poslovno poročilo, ki ga poda predsednik SZIM.

Glasovanje:  ZA: 23    Proti: 0   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

10) Blagajnik Združenja asist. Primož Gradišek, dr. med., poda finančno poročilo za leto 2009 (finančno poročilo priloženo zapisniku). Predstavi sklep Komisije za popis opreme, terjatev in obveznosti SZIM (v sestavi: dr. Cerović, dr. Radšel, dr. Hribar), ki se je sestala 18. 3. 2010 ter sklepe Komisije za popis denarnih sredstev (v sestavi: dr. Muzlovič, dr. Jereb, dr. Gradišek), ki se je sestala 18. 3. 2010.

Finančno poročilo je dano v razpravo. Nihče se ni prijavil k besedi.

Sklep: Sprejme se finančno poročilo združenja za leto 2009.

Glasovanje:  ZA: 23    Proti: 0   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.

11) Asist. Primož Gradišek, dr. med., v imenu predsednice nadzornega odbora prof. dr. Boriane Kremžar, dr. med., predstavi poročilo nadzornega odbora (prof. dr. Boriana Kremžar, dr. med. predsednica, člana: prof. dr. Dušan Štajer, dr. med., doc. dr. Janez Primožič, dr. med.). Pred letno skupščino društva je bil opravljen notranji nadzor poslovanja društva. Društvo je izdelalo vsa poročila, ki jih  zahteva zakon v svojem petem in šestem odstavku 26. člena zakona o društvih.

Poročilo je bilo dano v razpravo. Nihče se ni prijavil k besedi.

Sklep: Sprejme se poročilo nadzornega odbora.

Glasovanje:  ZA: 23    Proti: 0   Vzdržani: 0

Sklep je bil soglasno sprejet.
Asist. dr. Roman Parežnik, dr. med., zaključi skupščino Slovenskega združenja za intenzivno medicino.

Zapisala: Simona Rojs Zapisnik overil: Franci Svenšek, dr.med.
V Ljubljani, 20. 3. 2010 Predsednik SZIM: asist. dr. Roman Parežnik, dr.med.